Sanjym bolana 100 dollar

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden ýurtda koronawirus ýokanjyna garşy sanjym edilmegi çaltlandyrmak isleýändigini mälim etdi. Ol ştatlaryň hem-de ýerli dolandyryş edaralaryň ýolbaşçylaryndan täze sanjym boljak her bir amerikaly üçin 100 dollar höweslendiriji baýrak bermäge çagyrdy. ABŞ-nyň Hazyna ministrliginden berlen maglumata görä, mart aýynda koronawirus ýokanjy garşy göreşmek maksady bilen1.9 trillion dollar … Continue reading Sanjym bolana 100 dollar