TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Şanhaýda “1000 Agaç”

Beýik Britaniýaly bezegçi Tomas Hizerwik hiç haçan gysga göwrümli işler bilen meşgullanman, eýsem giň göwrümli işleri öňünde maksat edinipdir. Häzirki wagtda onuň agaçlar bilen örtülen binasy durmuşa geçirildi.

Bu täsin bina Hytaýyň Şanhaý şäherinde ýerleşip, onuň beýikligi 3.2 million inedördül futa barabardyr. Ol derýanyň kenarynda uzalyp gidýär. Onuň hatarlary baglary we ýaşyl ösümlikleri saklar ýaly gurlupdyr, bu bolsa onuň “1000 Agaç” diýlip atlandyrylmagy bilen baglanyşyklydyr.

– Bu binagärligiň bir bölegi bolman, eýsem  “bir nagyşyň bölegi” diýip –  Heatherwik belläp geçýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Wise-premýer Mämmedowanyň Fransiýadaky iş sapary

Teswirle