JEMGYÝET

<> ýygnalýan telefon öndürer

«Samsung» kompaniýasy inedördül şekilde ýygnalýan telefonyň taslamasynyň üstünde işleýär. «Bloomberg»-iň bu baradaky habarynda ýazylyşyna görä, täze telefonyň ekranynyň dioganaly 6,7 dýuma barabar bolar.

Şeýle hem täze telefon üç kamera eýe bolar. Olaryň ikisi esasy, biri bolsa frontal kameradyr. Edil «Galaxy Note 10»-da bolşy ýaly, kameralar ekranyň ýokarky böleginde ýerleşdiriler.

Ýygnalýan täze telefonyň bahasy «Galaxy Fold»-dan biraz arzan bolar. Inedördül görnüşde ýygnanyp, ýanyňda, gerek bolsa gapjygyňda götermek üçin amatly dizaýna eýe boljak telefonyň 2020-nji ýylyň başynda satlyga çykmagyna garaşylýar. Ýöne onuň söwdasyna girişilmegi belli bir nobatda «Galaxy Fold»-uň bazarda öz müşderisini tapyşyna bagly bolar.

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri