TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Samsung» we «Google» kompaniýalary lukmanlara mugt hyzmat hödürledi

«Samsung» we «Google» kompaniýalary saglygy goraýyş ulgamynyň işgärlerine şu ýylyň iýun aýynyň 30-na çenli mugt telefon bejergi hyzmatyny döretdi. Iki kompaniýa abatlaýyş işini “uBreakiFix” telefon abatlaýyş kompaniýasy bilen bilelikde hödürleýär. Olar dünýäniň dürli künjegindäki saglygy goraýyş pudagynyň işgärlerine degişli Samsung akylly telefonlary, şol sanda döwülen ekran we batareýany çalyşmak ýaly mugt abatlaýyş hyzmatlaryny tölegsiz ýerine ýetirýär. Samsung kompaniýasynyň ýolbaşçysy «Lukmanlar biziň saglygymyz üçin ellerinde baryny edip zähmet çekýärler. Biz hem onuň deregine näme-de bolsa bir oňat işi lukmanlar üçin etmelidiris»  — diýip, şeýle hyzmaty hödürlemäge karar berendigini žurnalistlere gürrüň berdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna täze ýolbaşçy saýlandy

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Burj Halifa Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň şekilinde ýalkym saçdy

Teswirle