JEMGYÝET

«Samsung» we «Google» kompaniýalary lukmanlara mugt hyzmat hödürledi

«Samsung» we «Google» kompaniýalary saglygy goraýyş ulgamynyň işgärlerine şu ýylyň iýun aýynyň 30-na çenli mugt telefon bejergi hyzmatyny döretdi. Iki kompaniýa abatlaýyş işini “uBreakiFix” telefon abatlaýyş kompaniýasy bilen bilelikde hödürleýär. Olar dünýäniň dürli künjegindäki saglygy goraýyş pudagynyň işgärlerine degişli Samsung akylly telefonlary, şol sanda döwülen ekran we batareýany çalyşmak ýaly mugt abatlaýyş hyzmatlaryny tölegsiz ýerine ýetirýär. Samsung kompaniýasynyň ýolbaşçysy «Lukmanlar biziň saglygymyz üçin ellerinde baryny edip zähmet çekýärler. Biz hem onuň deregine näme-de bolsa bir oňat işi lukmanlar üçin etmelidiris»  — diýip, şeýle hyzmaty hödürlemäge karar berendigini žurnalistlere gürrüň berdi.

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi