TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Samsung” kompaniýasyndan nämeler garaşylýar?

Dünýä belli “Samsung” kompaniýasy täze telefondyr elektronika enjamlaryny halk köpçüligine hödürlemäge taýýarlanýar. Şu ýylyň 10-njy awgustynda, ýagny ertir bu kompaniýa her ýyl bolşy ýaly, täze önümlerini tanyşdyrar.

Bu gezek “Samsung” kompaniýasyndan nämelere garaşylýar. Kompaniýanyň maglumatyna görä, bu gezekki tanyşdyrylyş dabarasy has giň gerimli bolar. Telefon we elektronika enjamlary bazarynyň öňdebaryjy bolan koreý kompaniýasy eplenýän we çeýe telefonlaryň täze görnüşlerini, smartfon kitapjyklaryny, şeýle hem akylly sagatlaryň 2 görnüşini, nauşnikleri we birnäçe aksessuarlary tehnologiýa ulgamynyň muşdaklaryna ýetirmegine garaşylýar.

Kompaniýanyň eplenýän smartfon bazarynda orun aljak “Galaxy Z Fold 4” smartfony ozalkylaryndan birnäçe aýratynlyklary boýunça tapawutly bolar. Onuň ýady güýçlendirilip, dülri reňkde hem-de kamerasynyň surata alyş aýratynlyklary has-da kämil bolar.

Mundan başga-da, “Galaxy Z Flip 4” eplenýän telefon hem köpleri haýrana goýar. Bu kompaniýanyň “Galaxy Watch 5” hem-de “Galaxy Watch 5 Pro” akylly sagatlary peýda bolar. Sagat ýüregiň uruş tizligini, ganyň kislorod bilen üpjünçiligini we EKG-ni ölçer.

Ýene-de okaň

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Ilkinji türkmen antiwirusy tanyşdyryldy

Teswirle