TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

“Samsung” kompaniýasy telefonlarda täze kameranyň üstünde işleýär

“Samsung” kompaniýasy geljekde öndürjek telefonlarynda täze selfi kamerasynyň döredilmegine garaşylýar. Ol akylly telefonlarynda ýokarysyndan açylýan kamerany döretmegi maksat edinýär. Bu esasan hem kompaniýanyň «Galaxy A» görnüşli akylly telefonlarynda ýerleşdirjekdigi mälim edildi.  Bu telefonlarda mundan başga-da arka tarapy adaty barmak yzlaryny okaýjy bilen yzky kameralaryň adaty üç sanysy ýerleşdiriler. Kompaniýa bu telefonyň selfi kamerasynyň üstünde işleýär. Adaty däl bu kamera ulanyjylar tarapyndan gyzgyn garşylanmagyna garaşylýar. Bu kameraly telefonlaryň haçan satuwa çykaryljakdygy barada heniz hiç hili maglumat berlenok.

Ýene-de okaň

Gyrgyzystan Türkmenistan bilen elektrik energiýasy boýunça ylalaşyk baglaşar

Türkmenistan manat serişdelerine Russiýadan gurluşyk armaturasyny satyn aldy

Gazagystan türkmen gazyny eksport etmäge gyzyklanma bildirýär

Teswirle