BIZNES

“Samsung” kompaniýasy telefonlarda täze kameranyň üstünde işleýär

“Samsung” kompaniýasy geljekde öndürjek telefonlarynda täze selfi kamerasynyň döredilmegine garaşylýar. Ol akylly telefonlarynda ýokarysyndan açylýan kamerany döretmegi maksat edinýär. Bu esasan hem kompaniýanyň «Galaxy A» görnüşli akylly telefonlarynda ýerleşdirjekdigi mälim edildi.  Bu telefonlarda mundan başga-da arka tarapy adaty barmak yzlaryny okaýjy bilen yzky kameralaryň adaty üç sanysy ýerleşdiriler. Kompaniýa bu telefonyň selfi kamerasynyň üstünde işleýär. Adaty däl bu kamera ulanyjylar tarapyndan gyzgyn garşylanmagyna garaşylýar. Bu kameraly telefonlaryň haçan satuwa çykaryljakdygy barada heniz hiç hili maglumat berlenok.

Ýene-de okaň

Owgan işewürleri Türkmenbaşy halkara portunyň mümkinçilikleri bilen gyzyklanýar

Özbegistan Respublikasynyň haryt-çig mal biržasy bilen hyzmatdaşlyk

“Arterail” kompaniýasynyň wekiliýeti Türkmenistana çagyryldy

Telekeçiler üçin elektron söwda okuwy

Halkara hususy hukugynyň kadalary ornaşdyrlar : Şertnama-hukuk kanunçylygy kämilleşdiriler

Baş Redaktor

Donald Tramp sport aýakgaplarynyň önümçiligini ýola goýdy