TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Samsung”: ilkinji gezek meýilnamasyna ýetip bilmedi

2020-nji ýylda “Samsung” kompaniýasy 300 million sany akylly telefonyny satyp bilmedi, emma bu görkezijini 2021-nji ýylda durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär diýip, metbugat neşirleri habar berýär. Mundan başga-da, Günorta Koreýanyň “Samsung” kompaniýasy eýýäm birnäçe ýyllardan bäri akylly telefonlary satmakda birinji orny eýeläp gelýär. Bu netije gowy bolup biler, emma kompaniýanyň şu ýylda öz kemçilikleri hem ýeterlik bolupdyr. Munuň sebäbi bolsa kompaniýa şu ýylda 300 million sany akylly telefonyny satyp bilmedi we bu bolsa soňky 10 ýylda ilkinji pes satuw netijesini alamatlandyrdy. Geçen ýylyň ilkinji 9 aýynda “Samsung” kompaniýasy 189,4 million enjam satdy we käbir maglumatlara görä, şu ýylyň ahyryna çenli 270 million töweregi akylly telefony, şeýle hem düwmeli telefonyny satyp biler. 2021-nji ýylda kompaniýa takmynan 307 million enjam satmagy meýilleşdirýär, şolaryň 287 million sanysy akylly telefon boljakdygy bellenilip geçildi.

 

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle