SIZDEN GELENLER

Şalfeý ösümligiň aýratynlygy

Şalfeý gyrymsy ösümlikleriň uly görnüşidir. Ol latyn sözünden “salvere” türkmen dilinde bolsa “sagdyn bolmak” sözünden gelip çykýar.

Bütin dünýäde şalfeý 700-e golaý görnüşi hasaba alyndy. Şeýle-de bolsa, lukmançylyk maksatlary üçin olaryň diňe 100-si ulanylýar we iş ýüzünde dermanlyk aýratynlyklary bilen tanalýan adaty görnüşler, diňe 2 – çemenlik adaty (ýabany) we dermanlyk adaty (baglarda we gök önüm baglarynda ýörite ösdürilip ýetişdirilýär). Bejergi üçin esasan adaty ýapraklar ulanylýar: olardan garyndylar, damarlar, ýaglar we melhemler taýýarlanýar.

Ösümligiň peýdasy:

  1. Deri kesellerini, daşarky ýaralary, ýaralary, çişleri bejermekde kömek edýär.
  2. Bedene umumy güýçlendirmäge täsir edýär.
  3. Derlemegi çäklendirýär.
  4. Iç geçmä kömek edýär.
  5. Ýadyny gowulandyrýar.
  6. Saçlary berkitmäge täsir edýär.

Ýapraklaryň düzüminde witaminler, fitonidler, efir ýaglary, alkaloidler, flawonoidler, organiki kislotalar, rezin we taninler, tebigy antioksidantlar bar.

Ummadow Süleýman

TOHU-nyň talyby

29-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – gadymy medeniýetiň ojagy

Türkmenistan – medeniýetiň we sungatyň sarpalanýan ýurdy

Matematika we sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Nebitgaz senagaty – milli ykdysadyýetiň binýatlyk pudagy

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watanyň beýik gurujylary

Medeniýet halkyň kalbydyr