TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Salahdan dogduk obasyna sahawat

«Liwerpulyň» we Müsüriň futbol boýunça milli ýygyndysynyň hüjümçisi Muhammet Salah Nagrig obasynda alnyp barylýan koronowirusa garşy göreşe maddy ýardam berdi. Bu barada «Mirror» gazeti habar berýär.

Çeşmäniň ýazmagyna görä, futbolçy bu obada ýerleşýän hassahana üçin kislorod balonlarynyň uly toplumyny satyn alyp berdi.

Bu ynsanperwer hereket Salahyň dogduk obasy üçin eden ilkinji ýagşylygy däl. Onuň geçen ýylyň aprelinde obanyň ýaşaýjylary üçin birnäçe müň tonna azyk-owkat satyn alandygyny we bu ýerde saglyk merkeziniň gurulmagy üçin 30 müň funt-sterling möçberinde serişde goýberendigini ýatladýarys.

Ýeri gelende aýtsak, dünýä ýyldyzy 1992-nji ýylyň 15-nji iýunda Müsüriň Basýun şäheriniň golaýynda ýerleşýän hut şu obada dünýä indi.

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

Ýene-de okaň

Katar-2022: Messi ýoluna dowam edýär

Fransiýa pleý-off tapgyryna çykan ilkinji ýygyndy

Ronaldo Saud Arabystanydan teklip bar

Teswirle