JEMGYÝET

Sakura 12 gün ir gülledi

Ýaponiýada bu ýyl ýurduň resmi däl nyşany bolan sakura agajy adatdakysyndan 12 gün ir gülledi.

Geçen ýyl Günüň dogýan ýurdunda bu agaç adatdakysyndan ýedi gün öň gülläpdi. Ýurtda bu agajyň gülläp başlamagyny ilat köpçülikleýin gezelençler, şagalaňly agşamlar bilen belleýär. Bu ýyl ýurduň ilaty ýiti öýken sowuklamasy keseliniň howp salmagy sebäpli sakuranyň gülläp başlamagyny bellemekden saklandy.

Sakura üljeler maşgalasyna degişli bolup, onuň 400-den gowrak görnüşi bar. Agajyň beýikligi ýaşyna laýyklykda 8 metre çenli ýetýär.

Ol 12 günläp gülläp durýar we şol günler adamlar diýseň şat bolýarlar. Onuň miwesi tüwüden nahar taýýarlanylanda, oňa üýtgeşik tagam, ys bermek üçin goşulýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy