TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Sahnalarda nusgawy eserler

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ähli teartlary gapylaryny giňden açyp, öz tomaşaçylaryna dünýäniň nusgawy eserleri esasynda sahnalaşdyrylan birnäçe spektakllary  giň köpçülige ýetirdiler. Şolaryň hatarynda 6-njy dekabrda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatrynda iňlis ýazyjysy Uilýam Şekispiriň adybir eseri esasynda Türkmenistanyň at gazanan artisti Gülälek Akmyradowanyň sahnalaşdyran “Romeo we Julýetta” atly spektakly hem bar.

Ýurdumyzyň ähli teatrlary Bitaraplyk baýramyna sowgat hökmünde dünýä nusgawy eserleriniň birnäçesini sahnada goýup, ussat artistlerimiz tarapyndan halka hödürlendi. Sahnalarda goýulan daşary ýurtlaryň  nusgawy eserleri Türkmenistan döwletimiziň halkara giňişliginde-de,  medeniýetde hem sungatda uly öňegidişlikleri gazanýandygyny aýdyňlygy bilen görkezýär.

Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň medeniýetli dynç almagy üçin edýän tagallalaryna halkymyz çyn ýürekden hoşallyklaryny bildirýärler.

Baýramçylyk mynasybetli goýulan “Romeo we Julýetta” sahna oýny dekabr aýynyň 7-sine-de tomaşaçylara görkeziler.

Bägül Kakalyýewa,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby

 

 

 

Ýene-de okaň

Döwletli maslahatyň döwletli gadamlary

Ata Watan Eserleri

Watançy Nesilleri Terbiýelemek Milli Terbiýeçiligiň Esasydyr

Baş Redaktor

Çagalar bagynda baýramçylyklaryň guralyşy

Baş Redaktor

Teswirle