JEMGYÝET

Şähere kakao ýagdy

Şweýsariýanyň Olten şäheriniň ýaşaýjylary täsin ýagmyr bilen ýüzbe-ýüz boldular. «Oltner Tagblatt» atly ýerli neşiriň ýazmagyna görä, şäherde kakao däneleri ýagdy.

Muny ilki bolup, şäheriň bir ýaşaýjysy duýdy. Ol ulag dolandyrýarka, yzky aýna-da düşünksiz çaňyň ýygnandygyna üns berdi. Çaňy süpürip aýyrmak üçin oňa ýakynlaşanda, aslynda, ýagan zadyň kakado däneleridigini gördi.

Habarda hem takyklaşdyrylyşy ýaly, bu adaty bolmadyk ýagyn ýakynda ýerleşýän «Lindt & Sprüngli» atly ýerli şokolad kärhanasynyň şemallandyryş ulgamyndaky näsazlyk sebäpli ýagypdyr. Mahlasy, şokoloda öwrülmeli kakao däneleriniň agramly bölegi şähere ýaýrapdyr-da, ýagyna öwrülip, şäherlileriň üstüne ýagypdyr.

Häzir kompaniýa bu nasäzlygy düzetmegiň üstünde işleýär. Ýöne ýagmyr öwrülen kakao dänejikleri kompaniýany ep-esli çykjada uçratdy.    

Ýene-de okaň

Haj parzyny berjaý etmek üçin 289 zyýaratçy Saud Arabystana gider

Ata Watan Eserleri

Gazagystanyň Prezidenti Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Türkmenistanda iýun aýynda geçiriljek esasy çäreler

Türkmenistan Hytaý, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürer

Mary-Tejen-Aşgabat ugry boýunça welosiped ýörişi geçiriler

Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýy açylyp ulanmaga berildi