TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Şähere kakao ýagdy

Şweýsariýanyň Olten şäheriniň ýaşaýjylary täsin ýagmyr bilen ýüzbe-ýüz boldular. «Oltner Tagblatt» atly ýerli neşiriň ýazmagyna görä, şäherde kakao däneleri ýagdy.

Muny ilki bolup, şäheriň bir ýaşaýjysy duýdy. Ol ulag dolandyrýarka, yzky aýna-da düşünksiz çaňyň ýygnandygyna üns berdi. Çaňy süpürip aýyrmak üçin oňa ýakynlaşanda, aslynda, ýagan zadyň kakado däneleridigini gördi.

Habarda hem takyklaşdyrylyşy ýaly, bu adaty bolmadyk ýagyn ýakynda ýerleşýän «Lindt & Sprüngli» atly ýerli şokolad kärhanasynyň şemallandyryş ulgamyndaky näsazlyk sebäpli ýagypdyr. Mahlasy, şokoloda öwrülmeli kakao däneleriniň agramly bölegi şähere ýaýrapdyr-da, ýagyna öwrülip, şäherlileriň üstüne ýagypdyr.

Häzir kompaniýa bu nasäzlygy düzetmegiň üstünde işleýär. Ýöne ýagmyr öwrülen kakao dänejikleri kompaniýany ep-esli çykjada uçratdy.    

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle