TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Şäherara awtobus gatnawlary wagtlaýyn çäklendirildi

Şu günden ― 15-nji iýuldan başlap, Türkmenistanda şäherara awtobus gatnawlary wagtlaýynça çäklendirildi. Bu barada «Türkmenawtoulaglary» agentligi öz resmi saýtynda habar berdi.

Arassalaýyş we zyýansyzlandyryş işleriniň geçirilmegi bilen bagly bu çäklendirmäniň haçan tamamlanjakdygy barada resmi saýtda maglumat berilmeýär. Saýt diňe «Arçman», «Mollagara», «Daşoguz» we «Baýramaly» şypahanalaryna awtobus gatnawlarynyň amala aşyrylýandygyny ýatladýar.

Agentlik tarapyndan ýurdumyzyň ähli welaýat merkezlerine we iri şäherlerine awtobus gatnawlary ýola goýuldy. Bu aralykda Hytaý Halk Respublikasyndan satyn alnan «Youtong» kysymly ýokary amatlyklary bolan awtobuslar hereket edýär.

Mundan ozal «Türkmendemirýollary» agentliginiň hem otly gatnawlaryny 23-nji iýula çenli çäklendirendigini habar beripdik.

 

Hormatly okyjylar!

Aşakda ýerleşdirilen habarlar hem Siziň ünsiňiz çekip biler, şol sebäpli gök bilen ýazylan habarlary hem okamagy Size maslahat berýäris!

Koronawirus ýokanjy (COVID-19) näme?

COVID 19 haýsy üstlerde näçe wagt saklanýar?

COVID-19 barada biz nämeleri bilýäris?

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy : Ertir Brifing bolar

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bildirişi

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi: Maska dakmak we howpsuz aralygy saklamak

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bildirişi

Otly gatnawlary wagtlaýyn duruzulýar

Türkiye-Türkmenistan uçuşlar başlıyor mu?’

Türkmenistan-Türkiýe uçuşlary haçan başlaýar

«Altyn asyr» Gündogar bazarynyň işi wagtlaýyn çäklendirilýär

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Ukraina Türkmenistan bilen howa gatnawlaryny dikeltmäge ymtylýar

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Пресс-Релиз :Коронавирус

Lukmançylyk agyz-burun örtüklerini (maska) ullanmak

COVID19 : Aşgabatda BSGG-nyň ÝSE-nyň wekiliýeti bilen gepleşikler

Immuniteti ýokarlandyrmagyň tebigy usullary

Ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak

Ýene-de okaň

Tranzit Wizasy üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Baş Redaktor

Niderlandlar syýahatçylar üçin gapylaryny doly açdy

Özbegistan 7 million syýahatçy kabul etmekçi

Teswirle