TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Şäherara awtobus gatnawlary haçan başlaýar?

Türkmenistanda şäherara awtobus gatnawlary 1-nji noýabra çenli çäklendirilýär. Bu barada “Orient.tm” saýtynda bellenilip geçilýär.

Habarda bellenilip geçilişi ýaly, şäherara awtobus gatnawlaryndaky çäklendiriji çäreler sebitdäki we dünýädäki epidemiologiki ýagdaý sebäpli uzaldylýandygy bellenilip geçilýär.

“Türkmendemirýollary” agentliginiň hem otly gatnawlaryny 1-nji noýabra çenli togtadandygy mälim edildi.

«Türkmenawtoulaglary» agentligi ýurdumyzda şäherara awtobus gatnawlaryny amala aşyrýar. Agentlik tarapyndan ýurdumyzyň ähli welaýat merkezlerine we iri şäherlerine awtobus gatnawlary ýola goýuldy. Bu aralykda Hytaý Halk Respublikasyndan satyn alnan «Youtong» kysymly ýokary amatlyklary bolan awtobuslar hereket edýär.

Otly gatnawlary barada täze maglumat

Türkmenistanyň Mejlisiniň ygtyýarlyklary näme?

Ata Watanymyz baradaky gündelik habarlary we global habarlary  Türkmen dilinde, şeýle hem ýurdumyz baradaky täzelikleri Iňlis, Türk we Rus dilinde gyzgyny bilen okamaga mümkinçilik berýän täze Android ulgamynda işleýän applikasiýany gök ýazylan ýere  ýa-da aşakdaky surata basyp el telefonyňa ýükläp biljekdigiňizi ýatladýarys.

Kanuny kim kabul edýär: Halk Maslahatymy ýa-da

Hoş habar: Daşary ýurtdaky raýatlarymyz üçin ýene bir ýörite gatnaw

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

Ýene-de okaň

Hindistana barjak daşary ýurtlular üçin täze düzgünler

Ýaponiýaly işewürler : “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bilen gyzyklanýar

Baş Redaktor

Awaza :ýörite wiza tertibini işläp düzmek we girizmek meseleleri öwreniler

Baş Redaktor

Teswirle