17/01/2021 5:08
Home SAGLYK Täze koronawirus sanjymy barada hoş habar

Täze koronawirus sanjymy barada hoş habar

Häzirki wagtda tutuş dünýäde ýiti öýken sowuklama ýokanjynyň giňden ýaýran döwründe onuň öňüni almak babatda sanjym önümçiligine uly ähmiýet berilýär. ABŞ-nyň “Pfizer” we “Moderna” kompaniýalaryndan soňra dünýä belli Oksford uniwersitetinden hem koronawirus sanjymy barada hoş habar gelip gowuşdy.

“BBC” teleýaýlymynyň habar bermegine görä, Oksford uniwersitetiniň täze görnüşli koronawirus ýokanjyna garşy işläp taýýarlan sanjymynyň 3-nji kliniki synagdan geçirilendigi we onuň täsirliliginiň 70 göterimdigi mälim edildi.

Oksford uniwersitetiniň “AstraZeneca” kompaniýasy bilen bilelikde taýýarlan sanjymy, “Pfizer” we “BioNTech” kompaniýalarynyň, şeýle hem “Moderna” kompaniýasynyň sanjymlary bilen bäsleşer.

HAS ARZAN WE SOWADYJYDA SAKLAP BOLAR

Oksforduň sanjymynyň aýratynlykly taraplary bar. Ol beýleki sanjymlara görä has arzan hem-de adaty sowadyjyda gorap saklamak mümkinçiligi boýunça has amatly boljakdygy aýdyldy. Beýleki sanjymlary has sowuk derejede saklamak gerekdigi aýdylypdy.

“AstraZeneca” kompaniýasynyň paýlamak boýunça müdiri Çeng 2020-nji ýylyň ahyryna 200 million dozanyň öndüriljekdigini habar berdi.

Beýik Britaniýanyň hökümeti 50 million ilata sanjym etmek üçin Oksforduň sanjymynyň 100 million dozasyny öňünden sargyt etdi. Oksforduň sanjymynyň 1 ýyla çenli täsirli boljakdygy aýdylýar. Bu sanjym Beýik Britaniýada hem-de Braziliýada kliniki synaglardan geçirildi.

Okap bilersiňiz  “Nano” bilen diliň baglanyşygy hakynda

“Pfizer” we “BioNTech” kompaniýalary tarapyndan işlenip düzülen Covid-19 sanjymynyň bahasynyň 35 ýewro, “Moderna” kompaniýasynyň sanjymynyň bahasynyň 37 dollar boljakdygy aýdylýar. Bu sanjymlary -70 derejede saklamagyň zerurdygy we munuň hem onuň ygtybarly daşalmagyna kynçylyklar döretjekdigini mälim edildi.

Okap bilersiňiz  Türkmen metbugatynda-16.02.2019

ABŞ-DA KÖPÇÜLIKLEÝIN SANJYMA BAŞLANAR

ABŞ-nyň “Covid-19” sanjym maksatnamasynyň başlygy Dr. Monsef Slaoui, “Pfizer” we “BioNTech” kompaniýalary tarapyndan işlenip düzülen Covid-19 sanjymynyň 11-nji dekabrda raýatlara ulanylyp bilinjekdigini habar berdi.

ABŞ-nyň Farmasewtika ulgamynyň ägirdi “Pfizer” we Germaniýanyň “BioNTech” kompaniýasynyň koronawirus sanjymynyň 95 göterim täsirlidigi mälim edildi.

ABŞ-dan soňra Germaniýanyň hem şu ýylyň ahyryna çenli ilata sanjym etmek işine girişmegi maksat edinýändigi mälim edildi. Germaniýanyň saglygy goraýyş ministri Jens Spahn Germaniýanyň 300 milliondan gowrak doza sanjymynyň üpjün etjekdigini belledi.

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

 

Okap bilersiňiz  Gurban Baýramy : Maşgalaňyz bilen öýde geçiriň!

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmen türgeniniň mynasyp “altyn” medaly

Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýyla paýtagtymyz Aşgabatda agyr atletika boýunça Dünýä çempionaty geçirilipdi. Bu çempionat köp sanly rekordlar hem-de gazanylan uly sport üstünlikleri bilen...

Meşhur futbolçy karýerasyny tamamlap, tälimçi boldy

Angliýanyň milli ýygyndysynyň hem-de “Mançester Ýunaýted” toparynyň meşhur ozalky hüjümçisi, milli ýygyndylarynyň taryhyndaky iň köp gol geçiren futbolçylardan Ueýn Runi futbol karýerasyny tamamlady. Ol...

Dünýäniň iň köp ilatly ýurdunda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Dünýäniň iň köp ilatly ýurtlarynyň biri hasaplanýan Hindistanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär.
Okap bilersiňiz  “Nano” bilen diliň baglanyşygy hakynda
Bu köpçülikleýin sanjym etmek işine...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň hökümet agzalary, Türkmenistanyň daşary...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ekologiýa taýdan arassa geljegiň şäherini gurýarlar

Saud Arabystanynyň mirasdüşer şazadasy Muhammet bin Salman döwlet telewideniýesinde özüniň “The Line” taslamasyny yglan etdi. Bu taslamada ýurduň demirgazyk-günbatarynda howa şertlerine zyýan bermejek ekologiýa...

Žiraflaryň kiçi görnüşi tapyldy

Tebigaty öwrenijiler Afrikada adatdan daşary kiçi göwrümli iki sany žirafy tapdylar. Olaryň biri Gimil lakalmly žiraf bolup, Ugandanyň Murçison-Folls milli seýilgähinde ýaşaýar. Onuň aýaklary...

Sürüjisiz ulaglaryň ýene-de biri tanyşdyryldy

Dünýä belli “General Motors” (GM) kompaniýasy “Cadillac” markasynyň uçýan görnüşini köpçülige görkezdi. Bu ulagyň täze görnüşi awtonom ýagdaýda sürüjisiz hyzmat berer. Elektrik togy bilen işleýän...

«Malaý» gaz känindäki gaz gysyjy desgasy işe girizildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşen «Malaý» gaz känindäki gaz gysyjy desgasyny işe girizmek dabarasy geçirildi. Dabara Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy, Hökümetiniň...