27/10/2020 14:08
Home SAGLYK “Sputnik V”: haçan hemmelere elýeterli bolar?

“Sputnik V”: haçan hemmelere elýeterli bolar?

Russiýanyň göni maýa goýum gaznasynyň başlygy Kirill Dmitriýew, koronawirusy sanjymy bolan “Sputnik V”  oktýabr aýynyň ahyrynda ýa-da noýabr aýynyň başynda Russiýada giňden ulanylyp bilinjekdigini aýtdy.

Russiýanyň “Russiýa 24” teleýaýlymy bilen söhbetdeşlikde Kirill Dmitriýew Gamaleýa milli epidemiologiýa we mikrobiologiýa gözleg merkezi tarapyndan işlenip düzülen dünýäniň ilkinji koronawirus sanjymynyň üstünlikli synag edilendigini we şu wagta çenli 12 müňden gowrak rus raýatynyň sanjym edilendigini aýtdy.

Dmitriýew “12 müňden gowrak adama (ilkinji sanjym dozasy bilen) Russiýada sanjym edildi. Netijeler gaty gowy, Russiýada kliniki synaglar üstünlikli dowam edýär” — diýip, nygtady.

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

Okap bilersiňiz  Habarymyz-türkmen metbugatynda

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Hamilton Şumaheriň rekordyny täzeledi

Dünýä belli ussat “Formula 1” ýaryşynyň sürüjisi Lewis Hamilton “Algarve” halkara aýlawynda Portugaliýa “Gran Prisinde” 92-nji ýeňşini gazanyp, rekord täzelemegi başardy. Hamiltondan öň Maýkl...

Söýgüniň gadryny biliň!

(bolan waka) Söýülýärkäň gadryny bil gujakla, Ölesiň geler görseň özge gujakda... Bu waka iki ýyl mundan ozal bolupdy. Şol gün Ýunusyň durmuşynda düýbinden başgaça bir günleriň biri...

Hakyky söýgi

Döwlet agasy Şatlyk bilen tokaýa aýlanmana gidipdiler. Döwlet tebigaty synlamak üçin uzaklara seredýärdi. Döwlet (D): “Içimde alada bar emma nämedigine düşünemok.” Şatlyk (Ş): “Näme hakda pikir...

Atyzda aýdylan söz

(hekaýa) Ýüzüňi sypap geçýän salkyn şemal, baglaryň şahalaryndan pessaýlyk bilen gaýyp gaçýan ýapraklar tebigatda güýz paslynyň dowam edýändigini alamatlandyrýardy. Güýzüň sergin säherinde pagtaçylyk toparynyň ýygymçy...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Italiýadan dokma enjamlary, Awstriýadan aragatnaşyk enjamlary satyn alnar

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň dokma pudagyny hem-de aragatnaşyk ulgamyny has-da ösdürmäge degişli möhüm resminamalara gol çekdi. ITALIÝADAN...

“Garagum ýalkymy : Wideo we Foto Habar

Gözel Diýarymyzyň Garagum sährasyndaky köp ýyllardanbäri ody sönmeýän Derweze gaz krateridir. Ol “Garagum ýalkymy” diýlip atlandyryldy. Biz bu barada öň saýtymyza Foto Habar ýerleşdiripdik....

Horlanmak üçin uklamazdan öň içmeli 6 sany içgi

Ukynyň bozulmagy (hatda ukynyň doly alynmazlygy hem) bedeniň agramynyň artmagyna, gormonal gyşyklyga, tutuş günüň dowamynda açlyk duýgusynyň bolmagyna, şeýle hem süýji keseli hem-de gandaky...

“Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2020” atly XXV Halkara maslahaty

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan “Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2020” atly XXV Halkara maslahaty (OGT-2020) 2020-nji ýylyň 28-29-njy oktýabrynda Aşgabat şäherinde...