20/01/2021 20:23
Home SAGLYK Sanjym dünýä ýaýrap başlady

Sanjym dünýä ýaýrap başlady

Koronawirus keseline garşy döredilen sanjymlar synaglaryny üstünlikli tamamlap, laboratoriýalardan dürli ýurtlara goýberilip başlandy. Sanjymy ilkinjiler bolup ABŞ-nyň, Beýik Britaniýanyň we Ysraýylyň ýaşaýjylary sanjym etdirdiler. Ysraýylyň hökümeti “Pfizer” kompaniýasynyň 8 million doza sanjymyny almak barada ylalaşdy. Bu bolsa ilatyň 4 million adamsyna ýetýär we 9-njy dekabrda sanjymyň birinji tapgyryny bu döwlete eltip berdiler. 4-nji ýanwaryň gün tertibe esaslanyp, 1,2 million ysraýyl ýaşaýjylary bu sanjymyň birinji dozasyny etdirdiler. Şeýle hem şol günde Beýik Britaniýanyň Oksford uniwersiteti we “AstraZeneca” kompaniýasynyň bilelikde öndüren sanjymyny, ilata köpçülikleýin sanjym edip başlandygy barada habar beripdik. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häkimiýetleri, köpçülikleýin sanjym işini çaltlaşdyrmak we ilatyň ýaýramagyny ýokarlandyrmak üçin “Moderna” kompaniýasynyň sanjymyny diňe ýarysyny sanjym üçin ulanmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşýarlar.

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

Okap bilersiňiz  Söwda we jemgyýetçilik iýmit merkezleriniň çäklendirme möhleti

IŇ TÄZE HABARLAR

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

«Yhlas bilen aglasaň…»

«...sokur gözden ýaş çykýandygyny» bir angliýaly ýene bir ýola subut etdi. Has takygy, ol sürüjilik şahadatnamasy üçin synaglara 157 gezek girip, 158-nji synagy üstünlikli...

Howa maglumaty: hepdäniň ikinji ýarymynda gar gatyşykly ýagyş ýagar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiya baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Şol maglumat “Türkmenistan”...

Mesut Özil “Fenerbahçe” toparyna geçdi

Germaniýanyň türk asylly futbolçysy Mesut Özil Angliýanyň "Arsenal" topary bilen şertnamasyny ýatyryp, Türkiýäniň "Fenerbahçe" toparyna geçdi. Bu barada türk metbugat gulluklary habar berdi.
Okap bilersiňiz  BMG: Nädogry maglumatlardan saklanyň!
Indi birnäçe...

Harby mekdepleri okuwa çagyrýar

Ýurdumyzyň “Türkmenistan” gazetinde harby mekdeplere okuwa kabul edişlik barada bildiriş çap edilipdir. Hususan-da şol bildirişde şeýle diýilýär. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine 2021-2022-nji okuw...