30/10/2020 11:56
Home SAGLYK Russiýanyň ikinji sanjymy hasaba alyndy

Russiýanyň ikinji sanjymy hasaba alyndy

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin ikinji koronawirus sanjymynyň Russiýada hasaba alyndy — diýip, “dunya.com” saýtynda habar berildi. Saýtda bu barada şeýle beýan edilýär. Russiýadaky “Wektor” gözleg merkezi tarapyndan hasaba alnan täze sanjymyň ady “EpiVakKorona” diýlip kesgitlenildi.

Öň Russiýada Gamaleýa gözleg instituty tarapyndan işlenip düzülen ilkinji rus koronawirus sanjymyny 11-nji awgustda hasaba alyndy.

Russiýa halkara gatnawlaryny artdyrýar

Beýleki tarapdan, Russiýa pandemiýa sebäpli ýatyrylan käbir halkara gatnawlaryny täzeden başlaýar. Russiýanyň Premýer-ministri Mihail Mişustiniň karary bilen Serbiýa, Kuba we Ýaponiýa özara gatnawlar ýene başlar. Şeýle hem Russiýadan Belarusa, Şweýsariýa, Birleşen Arap Emirliklerine uçuşlaryň sanynyň özara köpelendigi habar berildi.

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

 

Okap bilersiňiz  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkmenistan ziyareti

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistan bilen halkara guramalaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň agentlikleriniň we halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.
Okap bilersiňiz  Фейковый новость о COVID19
Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar...

Gadymy söýgi haty

Entek hat ýazuwyň ýok mahalynda habarlary hem-de wakalary şekilleriň üsti bilen mälim edilýän gadymy döwürde hem ýigit bilen gyzyň arasynda söýgi haty bolupdyr. Alymlar...

Söýgüniň güýji we ölmeýän söýgi

Meniň pikirimçe söýgi -bu adamy synagdan geçirýän iň bir ajaýyp duýgularyň biridir. Ol öwgi aýdymlary aýdylýan we asyrlar boýy her dürli rowaýatlardyr, hekaýalary özünde...

Daşyndan açylmaýan gapy

(hekaýa) “Gyzly öýe kyrk at baglanar”  “Paýhas çeşmesi” Ir döwürlerde bir ýurduň patyşasynyň ýekeje gyz perzendi bolupdyr. Patyşa gyzy üçin bir owadan köşk gurdurypdyr. Ýöne, ol köşküň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmen-owgan hyzmatdaşlygy maslahatlaşygy

2020-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Administratiw edarasynyň başlygy Mohammad Şaker Kargar bilen göni wideo aragatnaşyk...

Watan söýgüsi – belent mertebe    

Watansyz milleti göz öňüne getirip bolmaz. Watana bolan söýgi millet bolmak aňy bilen bilelikde ýaşaýan duýgudyr. Milletleri ýaşadýan we jemgyýetde agzybirligi üpjün edýän ahlak...

London bilen Tokionyň rekord söwda ylalaşygy

Beýik Britaniýa bilen Ýaponiýa erkin söwda şertnamasyna gol çekdi. Tokionyň kabul ediş öýünde geçirilen dabarada bu resminama Beýik Britaniýanyň daşary söwda ministri bilen Ýaponiýanyň...

Iki men

(Oýlanma)  Ynsan-ha däl, asyl islendik janly-jandara mähir bilen garasaň, olar hem saňa şol duýgy bilen garşylyk görkezýär. Biz oňa olary öz bolşy ýaly kabul edip,...