28/01/2021 11:17
Home SAGLYK Koronawirusy 10 sekuntda kesgitläp bolýar

Koronawirusy 10 sekuntda kesgitläp bolýar

Türkiýäniň  alymlary koronawirusy 10 sekuntda anyklaýan synag ulgamyny taýýarladylar. Hünärmenleriň pikiriçe, takyklygy 99% -e ýetýär. Alymlar nanotehnologiýanyň kömegi bilen bu derňew tizligine ýetendiklerini öňe sürýärler. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär.

Adaty “PSR” synagyndan tapawutlylykda, synag wagtynda burundan suwuklyk almak zerurlygy ýok. Muňa derek tüýkülik hassanyň agzyndan tampon bilen alynýar, soň bolsa ýörite ergin bilen garylýar. Ýokançlygy anyklamak üçin ýörite mikroshema ulanylýar.

“Patogenler on sekundyň içinde floresent signalyny dinamiki kabul etmek arkaly ýüze çykarylýar” –diýip, Bilkent uniwersitetiniň Nanotehnologiýa boýunça milli barlag merkezi (UNAM) beýanat berýär.

Alym Ali Aýtak Seýmanyň aýtmagyna görä, položitel netijäni 5-10 sekundyň içinde alyp bolýar. Netije negatiw bolsa 20 sekuntda belli bolar.

Alymlar ýurduň hökümetinden rugsatnama alnan halatynda öňümizdäki 2 aýyň dowamyndan bu synag ulgamlarynyň köpçülikleýin önümçiligine girişmekçi bolýandyklaryny mälim etdiler. Şeýlelikde bu synag ulgamy häzirki wagtda koronawirus ýokanjyny anyklamak üçin ulanylýan “PSR” synag ulgamynyň ornuny tutup biler. “PSR” synag ulgamynyň netijelerine azyndan bir gije-gündiz garaşmak gerek.

 

Okap bilersiňiz  Russiýada koronawirusa garşy sanjym haçan başlaýar?

Foto Habarlar Sahypamyz

Ýurdumyzyň gözel künjegine degişli fotosuratlary bu sahypadan tapyp bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  20 dollarlyk sanjym mugt urlar

IŇ TÄZE HABARLAR

YHG-niň Baş sekretary bilen onlaýn duşuşyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) Baş sekretary Hadi Soleýmanpur bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.
Okap bilersiňiz  Her gün 10 müň örtük öndürilýär
Duşuşygyň barşynda taraplar Ykdysady hyzmatdaşlyk...

Pomidor agajy

Gündelik durmuşymyzda esasy azyk önümi hökmünde giňden ulanylýan  pomidoryň diňe bir otjumak görnüşi däl-de, eýsem edil beýleki miweli baglar ýaly agaç görnüşi hem ösýär....

Eşitme ukyby bolmadyk (lal) adamlar bilen nädip aragatnaşyk saklamaly?

Eger-de ýoldan geçenimizde öňümizden kömege mätäç adam çykanynda, kömek etmäge çalyşýarys. Eger-de ol adamda gürlemek ukyby bolmasa näme etmeli? Kömek etmän gitsek bolarmy? Umuman...

Türkmenistanyň adalat ministrine hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serhet institutynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda Türkmenistanyň adalat ministri B.Muhamedowa hormat at dakyldy. Bu barada "Watan"...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmen toparlarynyň AFK Kubogyndaky garşydaşlary belli boldy

Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň bije çekişlik dabarasy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň Futbol Federasiýasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Okap bilersiňiz  “iPhone” kamerasyna üýtgeşme giriziler
Onuň netijesinde Türkmenistanyň futbol...

Türkmen dilinde ilkinji onlaýn krossword :Atavatan Krossword

Ählimize 24 sagat deň  berilýär. Esasy zat, şu berlen 24 sagady nädip peýdaly we şol bir wagtda gyzykly ulanmagymyz bilen baglydyr. Bu habaryň özeni,...

Tuhel “Çelsiniň” tälimçisi boldy

Golaýda Angliýanyň “Çelsi” topary özüniň tälimçisi Frenk Lempardy wezipesinden boşadypdy. Şol döwürde-de ozal Fransiýanyň “PSŽ” toparyna tälim beren Tomas Tuheliň “Çelsiniň” täze tälimçisi boljakdygy...

Daşary ýurtly aýdymçylaryň arasynda türkmen aýdymyny aýtmagyň halkara bäsleşigi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli döredijilik bäsleşiklerini yglan etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde hasabat berildi. Degişli...