27/11/2020 11:04
Home SAGLYK Koronawirus waksinada ýokary netijelilik

Koronawirus waksinada ýokary netijelilik

Soňky günlerde koronawirus pandemiýasyna garşy sanjym öndürmekde düýpli üýtgeşmeler bolup geçdi. “BioNTec  we Pfizer” farmasewtiki kompaniýalaryň gaýtadan işläp düzen waksinasy 90% göterim goragy üpjün edendigini aýdylandan soňra, başga bir sanjym hakynda hoş habar gelip gowuşdy.

Käbir maglumatlara görä, Amerikanyň “Moderna” biotehniki kompaniýasy pandemiýa garşy sanjym öndürdi we sanjym synaglarda 95% göterim täsir edýändigi yglan edildi. “Moderna” biotehniki kompaniýasynyň beýanatynda, bu sanjymy ulanmak üçin geljek hepdelerde ýüz tutup bilerler diýip bellenilýär.

ABŞ-da geçirilen synaglara gatnaşýan 30 müň adamyň 15 müňüsine dört hepde aralygynda iki dozada sanjym edilipdir. “BBC” habar gullugynyň habar bermegine görä, sanjymyň 95% göterim goragy üpjün edilendigi anyklandy. Bu sanjym epidemiýa alamatyny görkezen 95 adamda synag edilipdir.

Waksinanyň garşy täsirleri

Bu sanjyma gatnaşan adamlarda häzirki wagta çenli hiç hili howply ýagdaýlary entäk ýüze çykarmandyr, diňe kellelerinde azrak agyry duýupdyrlar. Lukmanlar bu alamaty kadaly diýip belleýärler.

Saklanyş şertleri

“Moderna” kompaniýasynyň waksinasyny -20 dereje sowukda 6 aýa çenli durkuny ýitirmän saklap bolýar, öý şertlerinde ulanylýan sowadyjylarda bolsa 1 aý möhleti bilen saklamak bolar.

Okap bilersiňiz  BSGG: Dünýä koronawirus sanjymyna azyndan 100 milliard dollar sarp etmeli

Amerikanyň Massaçusets ştatynda ýerleşýän kompaniýa, bu waksinany esasan ABŞ-da 20 million dozany işe girizmek meýilleşdirýär. Geljek ýyl bolsa 1 milliard dozasyny öndürmegi meýilleşdirýär.

Okap bilersiňiz  Täze sanjymlar:keselleriň öňüni alyş Milli sanjym tertibi

 

Täleýnama Sahypamyz

“Ýyldyzlar näme diýýär” –eger bu soragyň jogaby Sizi gyzyklandyrýan bolsa onda bu sahypamyzy yzygiderli yzarlaň!

Okap bilersiňiz  BSGG: Dünýä koronawirus sanjymyna azyndan 100 milliard dollar sarp etmeli

IŇ TÄZE HABARLAR

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi. Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ene söýgüsi

Soranmyş bir ene şahyra bakyp:
Okap bilersiňiz  Brifing başlaýar: Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy
«Dünýäniň durky nä? Aýdyp bersene!» Şahyr hem diýenmiş dyzyna çöküp: «Dünýäniň bar durky ene, sen, ene!» Gurbandurdy Gurbansähedow   Eje... Bu jadyly söz, gör, näçe...

Watana bolan söýgi mukaddesdir

Watan diýmek näme? Megerem bu soraga her kim özüçe jogap berýändir. Watan diýlende gözümiziň öňünde ilki bilen her bir ýurduň tebigaty, daglary, çölleri, mawy...

Rus tennisçiniň uly ýeňşi

Tennis hünärmenleri birleşiginiň (ATP) jemleýji ýaryşynda final duşuşygy geçirildi. Finalda awstriýaly Dominik Tim bilen russiýaly Daniil Medwedew garşylaşdylar. Umumy hasapda 4: 6, 7: 6...

140 milliony satyldy

“Redmi Note” kysymly smartfonlaryň 140 million sanysy satyldy. Bu barada “Xiaomi” kompaniýasynyň “Weibo” jemgyýetçilik torunda mälim edildi. “Redmi Note 8” smartfony 2020-nji ýylyň ilkinji...