27/11/2020 10:34
Home SAGLYK Koronawirus sanjymy paýlanyp başlandy

Koronawirus sanjymy paýlanyp başlandy

Amerikanyň “Pfizer” farmasewtiki kompaniýasy we türk alymy professor, şeýle hem nemes “BioNTech” biotehnologiýa kompaniýasynyň esaslandyryjylarynyň biri bolan Ugur Şahin bilen bilelikde pandemiýa garşy sanjym döretdiler. Bu iki kompaniýa tarapyndan işlenip düzülen pandemiýa garşy sanjym, keseliň öňüni almakda 90% göterim täsir edýär we bu habar eýýäm halkara derejesinde uly täsir galdyrdy. Sanjym eýýäm ABŞ-nyň 4 sany ştatynda paýlanyp başladylar diýip, “New York Post” metbugaty habar berýär. Sanjymyň paýlanan ştatlary: Nýu-Meksiko, Rod-Aýlend, Tennessi we Tehas ştatlarydyr. Bu ştatlar göwrümine, ilatyň dürlüligine we immun gurluşyna baglylykda saýlanyp alyndy. Geljekde dürli şäher we oba ýerlerindäki adamlara hem paýlamak maksat edinilýär.

95 GÖTERIM TÄSIRLI SANJYM

Amerikanyň “Moderna” atly farmasewtiki kompaniýasy pandemiýa garşy hem sanjym döretdi. “Moderna Inc” kompaniýasy ABŞ-da sanjymynyň birnäçe million dozasynyň öndürilendigini barada kompaniýanyň baş ýolbaşçysy Stefan Bansel habar berdi. Bu sanjymyň täsiri bolsa 94,5% göterime barabar boldy. Geljek ýyl dünýäde 1 milliard dozasyny işe girizip, halkara derejesinde makullanmagy isleýär.

SANJYMA MALIÝE GOLDAWY

Ameirkaly aýdymçy Dolly Parton koronawirus sanjymynyň öndürilmegi üçin maliýe kömegini bermegi göz öňünde tutdy. Ol “Moderna” atly farmasewtiki kompaniýasyna 1 million dollar maliýe serişdesini haýyr-sahawat hökmünde berdi.

Okap bilersiňiz  Koronawirus sanjymynyň üstünde işleýän täze zawod

 

Okap bilersiňiz  Messi kararyny berdi: “Barselonada” düýpgöter özgerişlikler geçiriler

Ata Watan Eserleri Sahypamyz

Saýtymyzyň döredijilik topary tarapyndan geçirilip gelinýän bäsleşikler boýunça degişli makalalary we habarlary “Ata Watan Eserleri” sahypamyzdan okap bilersiňiz. Bäsleşiklere gatnaşan eserleriň ählisi saýtymyzyň bu sahypasynda ýerleşdirildi.

 

Okap bilersiňiz  “Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2020” atly XXV Halkara maslahaty

IŇ TÄZE HABARLAR

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi. Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Hepdelik täleýnama (23-29-noýabr)

2020-nji ýylyň 23-29-njy noýabr aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda...

Türkmenistan – Koreýa: hyzmatdaşlygyň gerimi giňelýär

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-koreý toparynyň sekizinji mejlisinde giň gerimli ugurlar boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlygy diwersifikasiýa...

     “Söýgi- durmuşyň özeni”

Söýgi-bu adamyň iň ýakyn,çuň duýgylarynyň biri. Köptaraply we güýçli,kähalatlarda adamyň aklynyň we ýüreginiň dyngysyz jedeli. Mertleri, gahrymanlary, gayduwsyz adamlary ejizlendirýän we tersine, ejiz adamlary...

«Baýlar hem aglaýarlaryň» baş gahrymany aradan çykdy

«Ýabany bägül» we «Baýlar hem aglaýarlar» köp bölümli filmleriniň ýyldyzy, meşhur meksikaly akrtisa Maleni Morales aradan çykdy. Bu barad Meksikanyň Milli aktýorlar assosiasiýasy habar...