25/01/2021 21:05
Home SAGLYK Ilkinji Oksforduň sanjymy sanjym edildi

Ilkinji Oksforduň sanjymy sanjym edildi

Beýik Britaniýanyň Oksford uniwersitetiniň we “AstraZeneca” farmasewtiki kompaniýasynyň bilelikde öndüren koronawirus keseline garşy sanjymy ilata sanjym edilip başlandy. Ilkinji bolup 82 ýaşly britaniýaly Braýan Pinkere sanjym edildi diýip, “Sky News” teleýaýlymy habar berýär.

Bu sanjymy geçen hepdede Beýik Britaniýanyň hökümeti ulanmaga rugsatnama beripdir. Britaniýanyň ýaşaýjy Pinker Oksford uniwersitetiniň lukmançylyk merkezine ýerleşdirildi. Şeýle hem ol ýerde özüniň ýerli ýaşaýjydygyny tanatdy we sanjymyň bu ýerde oýlanyp tapylandygyna aýratyn buýsanýaryn diýip, belledi.

4-nji ýanwarda kompaniýa köpçülikleýin sanjym etmek işlerine başlandygyny habar berýär. Mundan başga-da dekabr aýynyň ahyrynda Beýik Britaniýanyň saglygy goraýyş ministri Mett Henkok bu sanjymdan 100 million dozasyny sargyt edendigini we ýurduň ilatyna sanjymyň ýeterli boljakdygyny buýsanç bilen belledi.

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

Okap bilersiňiz  Dubaýyň şazadasy rekord goýdy

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Lempardyň tälimçiligi tamamlandy

Angliýanyň “Çelsi” toparynyň baş tälimçisi Frenk Lempard wezipesinden boşadyldy. Bu barada toparyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Okap bilersiňiz  COVID-19 barada biz nämeleri bilýäris?
Bu toparyň düzüminde oýnap, ençeme kuboklary gazanan 42...

Bilim-ösüşiň çeşmesi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň bilim ulgamy döwrüň talaplaryna laýyklykda yzygiderli kämilleşdirilýär. Şeýle-de bu pudagyň binýatlyk esaslaryny pugtalandyrmak ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdyň...

Döwlet muzeýinde sergi geçiriler

Türkmenistanda bellenilýän şanly senelere Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hem öz goşandyny goşýar. Muzeý 27-nji ýanwarda belleniljek Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watan goragy mukaddesdir»...

Türkmenistanly talyplara Hindistandan teklip

Türkmenistanly talyplara Hindistanda hereket edýän bilim maksatnamalarynyň ikisi boýunça okamak teklip edilýär. Olar Hindi tehniki  we ykdysady hyzmatdaşlygy (ITEC) we Hindi medeni geňeşiniň (ICCR) maksatnamalarydyr. Bular...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Rels degmän hereket edýän ýokary tizlikli otly

Hytaý Halk Respublikasy ýokary tizlikli otly ulgamynda täze üstünliklere eýe boldy. Ýurduň relslere degmän, sagatda 620 kilometr tizlikde gidýän otlusy tanyşdyryldy. Täze “Maglew” otlusy...

Noýeriň rekordy

Germaniýanyň “Bawariýa” futbol toparynyň dünýä belli derwezebany Manuel Noýer, golsyz geçiren oýunlarynyň sany bilen meşhur derwezeçi Oliwer Kany geçip, “Bundesliga” çempionatynyň rekordyny täzelemegi başardy. ...

Çagalaryň arasynda halkara surat bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli yglan edilýän halkara döredijilik bäsleşikleriniň üstüne ýene biri goşuldy. «Türkmenistan» gazetinde şu gün ― 25-nji ýanwarda  çap edilen bildirişde...

“Tesla-nyň” hytaýly bäsdeşi ulagyny tanyşdyrdy

ABŞ-nyň “Tesla” kompaniýasy ýaly ulaglary öndürýän Hytaýyň “Xpeng” şereketi täze awtonom hereket edýän ulagyny tanyşdyrdy.
Okap bilersiňiz  Trump, Türkmen gazının Batı'ya sevkiyatından umutlu
Özbaşdak zolak üýtgedip hem-de tizligini ýokarlandyyp, peseldip bilýän “P7” ulagy...