TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Saçynyň uzynlygy 5 metr

Durmuşda dürli zatlara ynanyp, her dürli ýaşaýyş şertlerde ýaşaýan täsin ynsanlaryň köpdügi megerem hemmelere mälim bolsa gerek. Ynha şeýle ynsanlaryň biri-de Wýetnamyň günortasyndaky Mekong Delta sebitiniň ýaşaýjysy, 92 ýaşly Nguen Wan Çiendir. Ol indi 80 ýyl bäri saçyny kemeýär hem-de ýuwmaýar. Onuň saçynyň uzynlygy takmynan bäş metre ýetýär. Nguen Wan Çien öz saçyny hatda daramaýandygyny, emma muňa garamazdan ol diňe saçyny dürli serişdeler bilen iýmitlendirýändigini aýdýar.

Haçan-da ol okuwa gatnaýan döwürlerinde saçyny bejertmeli bolandygy sebäpli 3-nji synpda okuwy terk eden Çien şondan bäri saçyny daramaýandygyny, ýuwmaýandygyny belläp geçýär.

Ýene-de okaň

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Ikinji Hazar ykdysady forumy geçiriler

Emmanuel Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy ösdürmäge taýýar

Teswirle