Saçlaryň düşmeginiň sebäpleri    

Halk köpçüliginde iň köp duş gelýän zatlaryň biri hem saçlary düşmegidir. Saçlaryň düşmegi adamyň özüne bolan ynamyna hem täsir edýär. Berilýän maglumatlara görä, erkek adamlaryň saçlary zenanlara görä has köp düşýär. Saçlarymyz näme sebäpden düşýär? Saç düşmäniň iň esasy sebäplerinden biri hem stresdir. Bulardan başga hem kadasyzlyk, fiziki hem-de psihologik … Continue reading Saçlaryň düşmeginiň sebäpleri