S.Berdimuhamedow Russiýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Tatarystan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinde Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow Russiýanyň Hökümetiň Başlygy Mihail Mişustin bilen duşuşdy. Bu barada Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Kazan şäherinde geçirilen duşuşyga Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow hem gatnaşdy. Duşuşykda türkmen-rus gatnaşyklarynyň möhüm ugurlary boýunça pikir alşyldy.

Duşuşykda çykyş eden Russiýanyň Hökümetiň Başlygy Mihail Mişustin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowa atasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykandygy zerarly çuňňur gynanjyny beýan etdi we munuň Türkmenistanyň halky üçin uly ýitgi bolup durýandygyny belledi.

Türkmen-rus gatnaşyklary barada durup geçen Mişustin bilelikdäki taslamalar bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna täze itergi bermegi meýilleşdirýändiklerini belledi. Iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar babatda hökümetara topar işjeň iş alyp barýandygyny bellän Mişustin S.Berdimuhamedowy türkmen tarapyndan bu toparyň başlyklygyna saýlanmagy bilen gutlady.

Dünýä ykdysadyýetindäki çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, söwda ulgamynda ösüşleriň gazanylandygyny, 2019-njy ýyl bilen deňeşdireniňde, haryt dolanyşygynyň 40 göterim artyp, 1 milliard dollara golaýlandygyny we munuň soňky ýyllardaky oňat görkezijileriň biridigini belledi.

Mişustin nebitgaz, oba hojalygy, aragatnaşyk, saglygy goraýyş we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň ösdürilýändigini, bilim pudagyndaky ösüşleriň netijesinde, Russiýada bilim alýan talyplaryň sanynyň yzgiderli ýokarlanýandygyny we olaryň häzir 30 müňden gowrakdygyny belledi.

Okap bilersiňiz  Bäsleşik: ätiýaçlyk serişdelerini satyn almak

Soňra Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow çykyş etdi. S.Berdimuhamedow öz çykyşynda bir aý mundan ozal türkmen wekiliýetiniň Moskwada saparda bolandygyny, şol saparyň çäklerinde 60-dan gowrak döwlet we iri rus kompaniýalarynyň wekilleri bilen gepleşikleriň geçirilendigini we 10-dan gowrak ikitaraplaýyn ylalaşyga gol çekilendigini belledi.

Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisine hormatly myhman hökmünde ilkinji gezek gatnaşandygyny belläp, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen hyzmatdaşlygyna uly ähmiýet berilýändigini aýtdy.

S.Berdimuhamedow söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk barada durup geçip, geçen ýyl Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky haryt dolanyşygynyň 1,374 milliard dollara deň bolandygyny, ähli ugurlarda hyzmatdaşlygyň ösdürilýändigini belledi.

Medeni we ynsanperwer ulgamlarynda türkmen-rus gatnaşyklary barada aýdylanda, Türkmenistanda rus diliniň öwredilmegine uly ähmiýet berilýändigi, pandemiýadan öň Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde 36 müň türkmen talybynyň bilim alýandygy bellenilip geçildi.

Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisi tamamlanandan soňra oňa gatnaşyjylar Tatarystanyň senagat we ykdysady gazananlarynyň sergisine gatnaşdy. Sergi “Kazan Ekspo” sergi merkezinde geçirildi.

 

Açyk gapylar: Döwlet çeperçilik akademiýasy

 

ÝENE-DE OKAŇ

Tennis dünýäsiniň esasy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Fransiýanyň açyk çempionaty (Roland Garros) tamamlandy. Onda serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç ýeňiş gazandy. Ol final duşuşygynda gresiýaly garşydaşy Stefanos Sisipasy ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  Bäsleşik: ätiýaçlyk serişdelerini satyn almak
Duşuşyk 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 hasabynda 34 ýaşly serbiýaly tennisçiniň peýdasyna tamamlandy. Ilkinji gezek 2004-nji ýyldan bäri Fransiýanyň açyk çempionatynda ýeňiji aýgytlaýjy tapgyrda mälim boldy. Jokowiç bilen Sisipas 8-nji gezek duşuşdy....
Ýewropa yklymynda Ýewro-2020 çempionaty dowam edýän döwründe Amerika yklymynda hem "Kopa Amerika" futbol ýaryşy badalgal aldy. Braziliýada geçirilýän bu ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi. Onda Braziliýanyň milli ýygyndysy Wenesuelanyň milli ýygyndysy 3:0 hasabynda, Kolumbýiýanyň milli ýygyndysy bolsa Ekwadory 1:0 hasabynda utdy. Braziliýanyň düzüminda Markinos, Neýmar (11 metrlik jerime) we Gabriel Barboza tapawutlandy. Kolumbiýanyň milli ýygyndysynda bolsa Kardena tapawutlandy. "Kopa Amerikada" ertir, ýagny 15-nji iýunda...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty gyzykly duşuşyklary bieln dowam edýär. Ýewropanyň 12 şäherinde geçirilýän bu duşuşyklarda gyzykly hem-de çekeleşikli oýunlar geçirilýär. "D" TOPARY Sagat 18:00  Şotlandiýa  - Çehiýa Glazgo şäherinde geçiriljek bu duşuşyk Şotlandiýanyň 1998-nji ýyldan bäri garaşýan pursaty - 23 ýyldan bäri esasy finala çykan ilkinji ýaryşydyr. "E" TOPARY Sagat 21:00  Polşa - Slowakiýa Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçiriljek duşuşyk polşaly Robert Lewandowskiniň özüniň görkezmegi üçin...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty dowam edýär. Düýn "Ç" hem-de "D" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Sagat 18:00-daky duşuşykda Angliýa bilen Horwatiýanyň milli ýygyndylary duşuşdylar. Olar "D" toparynda çykyş edýärler. Örän çekeleşikli geçen duşuşykda Angliýanyň milli ýygyndysy 1:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň ýeke-täk goluny Rahim Sterling geçirdi. "Ç" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY Soňra sagat 21:00 we 00:00-da bolsa "Ç" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Ilki bilen Awstriýa bilen Demirgazyk Makedoniýa...
Aýakgabyňyzy çykaryň. Ýapon medeniýetinde pollara we tatami matalarynyň mümkin boldugyça arassa bolmagyny üpjün etmek üçin bir jaýa gireniňizde aýakgabyňyzy çykarmak gowy we möhüm edep hasaplanylýar. Bu hili arassaçylyk köp öý hojalyklarda we restoranlarda talap edilýär, adamlar pola ýakyn tatami düşeginde iýýärler, krowatdan tapawutlylykda tatami düşeginde ýatmak hem adaty zat. Mundan başga-da, ähli otaglarda diňe jorap ýa-da aýakýalaňaç hereket etmegiň ýerine,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
834TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar