TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

«Rysgal» bankyň «Internet bank» hyzmatyndan peýdalanyjylaryň sany 1800 adamdan geçdi

«Häzir Türkmenistanyň «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan hödürlenilýän «Internet bank» hyzmatyndan müşderileriň 1800-den gowragy peýdalanýar — diýip, «Rysgal» gazeti habar berýär.

Neşirde hem beýan edilişi ýaly, bank bu hyzmaty geçen ýylyň 11-nji dekabrynda ýola goýdy. Bu hyzmat internet ulgamyna birikdirilen kompýuter we mobil enjamlarda, wb-brauzerleriň üsti bilen, islendik wagtda we islendik ýerde uzak aralykdan bank hyzmatlaryny peýdalanmak mümkinçiligini berýär.

Hyzmat müşderileriň wagtynyň, şeýle hem banka gelmek üçin sarp edýän harajatlarynyň tygşytlanmagy üçin amatly mümkinçilikleri berýär. Bu hyzmatyň mümkinçilikleri barada dolulygyna gazetiň 2020-nji ýylyň 14-nji sentýabryndaky sanyndan tanşyp bilersiňiz.

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň energetika ulgamyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou geçiriler

“Dragon Oil” kompaniýasyna maýa goýum teklipleri hödürlendi

Birža täzelikleri: türk işewürleri nah ýüplik aldylar

Teswirle