TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Russiýanyň işewür toparlary yzygiderli Türkmenistana gelerler

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklar pugtalandyrylýar. Golaýda Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň ýurdumyza sapary we geçirilen türkmen-rus işewürler forumy ykdysady hyzmatdaşlygy ýygjamlaşdyrdy.

Russiýa Federasiýasynyň sebitleriniň işewür toparlary 2 aýda bir gezek Türkmenistana sapar bilen gelmegi meýilleşdirýärler. Bu barada Russiýanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygynyň orunbasary Wladimir Padalko “TASS” habarlar gullugyna habar berdi.

– Biz Türkmenistandaky işlerimizi has-da giňeltmek ugrunda tagalla edýäris. Aşgabatda geçirilen türkmen-rus forumynyň çäklerinde goşmaça wezipeler kesgitlendi. Şonuň netijesinde, 2 aýda bir gezek sebitleriň işewürleriniň saparlaryny guramak meýilleşdirilýär – diýip, Padalko belledi.

Onuň aýtmagyna görä, ilkinji bolup, Lipesk oblastynyň işewür wekilleri Türkmenistana gelerler. Aprel aýynda bu sebitiň 40 işewüri Türkmenistanda bolarlar. Olar metallurgiýa, gök önümçilik, azyk önümleri, hojalyk tehnikalary we awtoulag tekerleriniň önümçiligi bilen meşgullanýarlar.

Wladimir Padalko Aşgabatda geçirilen işewürler forumy diňe özara pikir alyşmalar derejesinde bolman, eýsem ikiçäk duşuşyklar, birža hyzmatdaşlygy ýaly ugurlarda dowam etdiriljekdigini belledi.

Mälim bolşy ýaly, Aşgabatda geçirilen işewürler forumynda umumy bahasy 150 milliard rubl möçberinde köp sanly ylalaşyklar gazanylypdy.

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjan Türkmenistan we Türkiýe bilen gol çeken şertnamasyny tassyklady

Birža täzelikleri: türk telekeçileri awtobenzin satyn aldy

Biržada nebit önümleri uly isleg bildirilýär

Teswirle