TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Russiýanyň baş prokurorynyň Türkmenistana sapary

Russiýa Federasiýasynyň baş prokurory Igor Krasnow Türkmenistanda saparda boldy. Bu barada “Mir 24” teleýaýlymy habar berdi.

Täjigistandan soňra Tükrmenistana sapar bilen gelen Russiýanyň baş prokurory Igor Krasnow iş saparynyň çäklerinde howa menzilinden “Halk hakydasy” ýadygärlik toplumyna bardy. Bu ýerde Russiýanyň baş prokurory Igor Krasnow Beýik Watançylyk urşunda we 1948-nji ýyldaky Aşgabat ýertitremesinde gurban bolanlary hatyralap, ýadygärlikler toplumyna gül desselerini goýdy.

Soňra Russiýanyň baş prokurory Igor Krasnow birnäçe duşuşyklar geçirdi. Ol Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri Begenç Gündogdyýew bilen duşuşyp, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdy.

Russiýanyň baş prokurory Igor Krasnow Türkmenistanyň baş prokurory Serdar Mälikgulyýew bilen duşuşyk geçirip, iki ýurduň harby-hukuk edaralarynyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak we Hazar deňzini goramak ýaly meseleler boýunça pikir alyşdylar.

Mälim bolşy ýaly, Russiýanyň baş prokurory Igor Krasnow Täjigistana amala aşyran saparynda Täjigistanyň baş prokurory bilen 2024-nji ýyla çenli hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekişdi.

 

10 ýylda 1 milliard düýp bag nahaly oturdylar

Ýene-de okaň

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Teswirle