DÜNÝÄ

Russiýadaky saýlawlar: Türkmenistanda ses bermek mümkinçiligi

Russiýa Federasiýasynyň prezident saýlawlaryna ses bermek üçin Türkmenistanda bäş sany saýlaw uçastogy dörediler. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň metbugat gullugyna salgylanyp, «TASS» habar berýär.

«Ilçihana 2024-nji ýylyň 17-nji martynda ýurduň iň uly şäherlerinde — Aşgabatda, Türkmenbaşyda, Türkmenabatda, Maryda we Daşoguzda bäş sany saýlaw uçastogynda ses berlişigiň guralmagy barada türkmen tarapy bilen ylalaşdy. Munuň özi, ses bermäge hukugy bolan Türkmenistanda ýaşaýan rus raýatlaryny has köp gurşap alar» idýlip, ilçihananyň metbugat gullugynyň habarynda bellenilýär.

Federal Geňeş Russiýa Federasiýasynyň prezident saýlawlaryny 2024-nji ýylyň 17-nji martynda geçirmek barada çözgüt çykardy. Merkezi saýlaw komiteti bolsa saýlawlaryň möhletini üç güne uzaldyp, onuň 15-nji, 16-njy, 17-nji martda geçiriljekdigini mälim etdi. Şeýlelikde, öňdäki saýlawlar Russiýanyň taryhynda üç günläp dowam eden ilkinji prezident saýlawlary bolar.

Ýene-de okaň

USAID tarapyndan žurnalistler üçin okuw seminary guraldy

ADNOC kompaniýasynyň wekiliýeti Aşgabada geldi

Rumyniýada Magtymguly Pyraga bagyşlanan çäreler geçiriler

Konsullyk, serhet we gümrük boýunça türkmen-eýran toparynyň 16-njy mejlisi geçirildi

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy