TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Ýük daşaýan gämilerde awtoulaglar doňdy

Russiýada agyr howa şertlerine sezewar bolan awtoulagly ýük gämisi buz bilen örtüldi. Gämi Wladiwostok portuna geleninde, üstündäki awtoulaglaryň hemmesi doňan ýagdaýyndady.

Russiýanyň Wladiwostok portuna düşen “Sun Rio” ýük gämisi, deňiz we sowuk şemal sebäpli buz bilen örtüldi. 20 sm buz bilen örtülen gämidäki awtoulaglar kranlar arkaly kynçylyk bilen düşürildi. Rus habar çeşmelerine görä, “Honda” we “Toyota” ýaly ýapon modelleri, hatda arasynda modellerini hem bilmeýän awtoulaglaryň bardygyny aýtdylar. Gämiden buz kublary görnüşinde düşürilen ulaglaryň üstündäki gatlak döwülenden soň, satyjylara iberilýär. Resmi jogapkärler -20 gradusa çenli temperaturada ýel bilen tolkunlaryň gämä gelip, galyň buz gatlagyny emele getirýändigini aýdýarlar.

Çip krizisiniň täsiri bilen daşary ýurtlara deňiz üsti bilen awtoulag iberilmegi öňküsinden has möhümdi. Ulanyjylaryň uzak wagtlap baryp bilýän awtoulaglary indi has gymmatly. Emma Russiýa barada aýdylanda bolsa, ýagdaý üýtgeýär. Günorta Koreýadan Russiýanyň serhedine giren bu gämi, palubadaky awtoulaglary ulanyjylara geň galdyrdy.

Russiýanyň Wladiwostok şäherinde gämi duralgasynyň gämisiniň ady Sun Rio. Russiýanyň iň uly portlaryndan biri bolan bu sebite syýahat edende çynlakaý tebigy krizisleri başdan geçiren “Sun Rio” ekipažy, münen ulaglarynyň hemmesiniň doňmagyna şaýat boldy. Bu üýtgeşik ýagdaýa garamazdan gäminiň kapitany we port işgärleri munuň adaty we ýeňip bolmajak ýagdaý däldigini aýtdylar. Olar: “Dekabr aýynda, deňiz gödek we şemally. Elbetde, suw palubada yzygiderli pyrlanýar we sowukdan birnäçe sekuntda doňýar. Bu biziň üçin kyn mesele däldi, ýöne şu ýyl ýelleriň ep-esli artandygyny gördük. Deňizçilerimiz bu ýagdaýa öwrenişdi. Öňem şol bir zady başdan geçirdik we ýüklerimizi düşüripdik. Kynçylyk bolmaz ” diýdiler.

Iň gyzykly ýeri, Günüň adyny göterýän gäminiň aslynda Panamanyň baýdagyny götermegi. 1991-nji ýylda Ýaponiýada öndürilen bu model, ýylyň dowamynda ortaça 24-32 dereje ýokarlanýan Panamadan gelýär. Ekipažyň bu sowuklyga öwrenişmeginiň ýeke-täk sebäbi, birnäçe ýyl bäri Wladiwostok – Toýama – Busan ýolunda gezelenç etmegidir.

 

Türki dünýäsiniň guramalarynyň ýolbaşçylaryndan Täze ýyl gutlagy

 

Ýene-de okaň

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

“Apple” şereketiniň önümlerindäki i harpynyň manysy

Teswirle