TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Russiýa Merkezi Aziýanyň futbol çempionatyna gatnaşmaýar

Russiýa Federasiýasynyň futbol boýunça milli ýygyndysy Merkezi Aziýanyň Futbol assosiasiýasynyň çempionatyna gatnaşmakdan ýüz öwürdi. Bu barada Russiýanyň futbol geňeşiniň baş sekretary Maksim Mitrofanow habarçylara beren beýanatynda belläp geçdi.

– Biz Merkezi Aziýanyň Futbol assosiasiýasyna resmi hat iberdik. Çempionatyň geçirilýän günlerinde başga guramaçylyk işleriniň bolandygy üçin bu çempionata gatnaşmakdan ýüz öwürdik – diýip, Mitrofanow belledi.

Merkezi Aziýanyň Futbol assosiasiýasynyň çempionaty 9-21-nji iýun aralygynda Bişkek we Daşkent şäherlerinde geçiriler. Bu ýaryşa Owganystanyň, Eýranyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň ýygyndylary gatnaşýar. Şeýle hem Aziýa yklymyndan başga bir milli ýygyndyny hem çagyrmak göz öňünde tutulýar.

Merkezi Aziýanyň Futbol assosiasiýasy 2014-nji ýylda döredildi we Aziýa Futbol konfederasiýasynyň sebitleýin assosiasiýasydyr.

Ýene-de okaň

Messi PSŽ bilen hoşlaşdy

Al-Ittihad topary Benzema bilen şertnama baglaşdy – Al Ekharabiýa

Real Eden Hazard bilen şertnamasyny bes etdi

Teswirle