SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Russiýa koronawirus sanjymynyň önümçiligini giňelder

“Sputnik V” koronawirus keseline garşy sanjymyny öndürmäge üçünji rus kompaniýasy hukugyny aldy diýip, Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrligi habar berýär. Bu sanjymy Gamaleýa merkeziniň “Medgamal” şahamçasyndan we “Binnofarm” paýdarlar jemgyýetinden başga-da, indi “Generium” barlag we önümçilik kompaniýasy hem öndürip başlar. Bu kompaniýanyň goşulmagynyň sebäbi, täze önümçilik meýdançalarynda öndürilen sanjymlaryň mukdaryny artdyrar diýip, Saglygy goraýyş ministrligi belleýär.

Pandemiýanyň garşysyna Russiýanyň “Sputnik V” sanjymy, awgust aýynyň 11-ine dünýäde ilkinji bolup hasaba alyndy. “Sputnik V” sanjymy Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrliginiň N.F.Gamaleýanyň adyndaky Epidemiologiýa we mikrobiologiýa boýunça milli gözleg merkezi tarapyndan işlenip düzüldi.

Häzirki wagtda Russiýada Çumakowa adyndaky immunobiologiki taýýarlyklar federal barlag we ösüş merkezi tarapyndan döredilen üçünji sanjymy synagdan geçirýändigini habar berýärler. Üçünji sanjymy bolsa dekabr aýynda hasaba almak meýilleşdirýärler.

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

 

Ýene-de okaň

Dünýäde ilkinji ýüzýän metjit Dubaýda açylar

Gordion ÝUNESKO-nyň bütındünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda Abu Aly ibn Sinanyň mirasyna bagyşlanan halkara maslahaty geçiriler

Oktýabr aýynda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çäreleri geçiriler

Merkezi Aziýa bilen Günorta Koreýanyň arasynda göni uçar gatnawlarynyň açylmagy meýilleşdirilýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: onlaýn satyn alnan bileti yzyna gaýtarmak tertibi