TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Russiýa halkara uçar gatnawlaryna başlaýar

Russiýa Federasiýasy täze görnüşli koronawirus pandemiýasy sebäpli 4 aýdan bäri ýatyrylan halkara uçar gatnawlaryny täzeden başlaýar. Uçar gatnawlary hem rus hem-de daşary ýurtly awiakompaniýalar tarapyndan amala aşyrylar. 1-nji awgustdan başlap, Beýik Britaniýa, Türkiýe hem-de Tanzaniýa halkara gatnawlar başlaýar.

Moskwa we Russiýa Federasiýasynyň beýleki sebitlerine gelýän ýolagçylara öň girizilen çäklendirmeler ýatyryldy.

– Halkara howa gatnawlaryny ýola goýmak babatda karar aldyk. Bu kararymyz epidemiologik ýagdaýy, keselleriň görkezijileri hem-de özara gatnaşyklar ýörelgeleri esasynda alyndy. 1-nji awgustdan başlap, Moskwa, Moskwa oblasty, Sankt-Peterburg we Rostow şäherleriniň howa menzillerinden gatnawlar ýola goýlar – diýip, Russiýanyň Premýer-ministri Mihail Mişustin belläp geçdi.

Ilkinji tapgyrda Beýik Britaniýanyň diňe London şäherine gatnaw bolar. Türkiýede bolsa 1-nji awgustdan başlap, Antalýa we Stambula, 10-njy awgustdan bolsa Antalýa, Bodrum hem-de Dalaman sebitlerine gatnawlar ýola goýlar.

Russiýanyň Ulag ministrliginiň habar bermegine görä, ýene-de 30 ýurt bilen howa gatnawlaryny täzeden dikeltmek babatda gepleşikleriň geçirilýändigi mälim edildi.

Ýene-de okaň

Maýmyn mama keseliniň ady üýtgedildi

Daşoguz welaýatyna syýahat otlusy guraldy

Ata Watan Eserleri

Hindistana barjak daşary ýurtlular üçin täze düzgünler

Teswirle