TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Russiýaly aktýor 100 kilogram horlandy

Russiýaly meşhur aktýor Aleksandr Semçew saglygyna berk gözegçilik etdi-de, 100 kilogram horlanmagy başardy. Şeýlelikde, ol daşky görnüşi boýunça hem tanap bolmaz derejede özgerdi diýip, rus metbugaty ýazýar.

50 ýaşly aktýoryň agramy ozal 190 kilograma ýetýärdi. Indi bolsa ol ozalky agramyndan iki esseden hem gowrak ýeňil.

― Lukmanlar hem elinden gelenini gaýgyrmaz, ýöne horlanmak, esasan, her kimiň özüne baglydyr ― diýip, aktýor munuň sebäbini düşündirýär.

Kärdeşleri onuň Internetdäki suratlaryny görüp geň galdylar. Surata Russiýanyň meşhur sungat wekilleri: «Haýran galaýmaly, bu suratyň kime degişlidigine özümi kynlyk bilen ynandyrdym», «Beýle derejede nädip özgerip bolýanyna haýran galýaryn!», «Bu gudratdan başga zat däl. Tüýs, öwgä mynasyp!» diýen ýaly teswirleri goýdular.

Ýene-de okaň

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

BMG-den Türkmenistana ulag forumy üçin minnetdarlyk

Teswirle