MEDENIÝET

Rus sahna ussatlarynyň Türkmenistana saparyna garaşylýar

Russiýanyň akademiki ýaşlar teatrynyň döredileniniň 100-nji ýylynda Türkmenistanda döredijilik saparynda bolmagyna garaşylýar. Rus teatr ussatlarynyň ýurdumyzdaky çykyşlarynyň maý aýynda ýaýbaňlandyrylmagy mümkin.

Pskov.ru saýtynyň ýurduň medeniýet ministriniň orunbasary All Manilowanyň sözlerine salgylanyp berýän habaryna görä, rus teatrynyň Türkmenistana sapary «Uly syýahat» atly taslamanyň çäklerinde guralar.

Bu ýyl taslama Russiýanyň teatrlarynyň 250-si we döredijilik toparlarynyň 28-si gatnaşýar. Eýýäm olar 500 nokatdan sargyt aldylar. Munuň özi taslamanyň taryhyndaky rekord derejedir.

Russiýanyň akademiki ýaşlar teatry maý aýynda Türkmenistandan daşary Günorta Osetiýada hem döredijilik saparynda bolmagy meýilleşdirýär.

 

«Alibabanyň» paýnamalary gymmatlady

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Döwlet sirki sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Teýlor Swift britan ykdysadyýetine 1.2 milliard dollar gazandyrar

Ata Watan Eserleri

“Daragt” filmi Çeboksar halkara kinofestiwalyň bäsleşik maksatnamasyna goşuldy

Daşoguz welaýat kitaphanasynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet sirki «Ganatly bedewler» atly sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Gerkez obasynda medeni-köpçülikleýin çäreler geçirildi