DÜNÝÄ

Rumyniýada Nowruz baýramy bellendi

Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Hindistanyň, Turkiýanyň we Eýran Yslam Respublikalarynyň Ruminiýadaky ilçihanalary tarapyndan guralmagynda Halkara Nowruz baýramy bellenildi.

Nowruz baýramynyň ýokary derejede bellenilip geçilmegi üçin Türkmenistanyň Ruminiýadaky ilçihanasy ýokary taýýarlyk gördi. Baýramçylyk dabarasynda Nowruz belleýän döwletler aýdym-sazlary, falklor çykyşlary we gutlag sözleri bilen çykyş etdiler we milli tagamlaryny myhmanlara hödürlediler.

Dabaranyň dowamynda Ruminiýada okap bilim alýan türkmen talyplary milli küşt depdi tansyny uly buýsanç bilen ýerine ýetirdiler. Bu bolsa Nowruz baýramynyň has şowhunly geçmegine ýardam berdi.

Ýene-de okaň

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär

Slowakiýa Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Slowakiýa sapary

Türkmenistanyň we Yragyň BAE-däki ilçileriniň duşuşygy

Türkmenistanyň ilçisiniň BAE-niň Daşary işler ministrligindäki duşuşygy