TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Президент Туркменистана

Президент Туркменистана поздравил Президента Российской Федерации

Президент Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его 70-летнего юбилея. «В такой знаменательный день Вашей жизни отрадно отметить, что...

Президент Туркменистана поздравил Премьер-министра Исламской Республики Пакистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления г-ну Миану Мухаммаду Шахбазу Шарифу по случаю его избрания на пост Премьер-министра Исламской Республики Пакистан. В послании глава...

Лидер нации вручил министру здравоохранения и медицинской промышленности ключи от новых спецмашин

Президент Туркменистана подошёл к собравшимся работникам сферы здравоохранения Ахалского велаята и отметил, что приоритетом государственной политики нашей страны выступает всемерная забота о подрастающем поколении, об...

Siz Haýsy Ölçeg Çärýeginde : “Baý Ata-Garyp Ata”

Baş Redaktor
Geçen ýylyň ahyrynda okan kitaplarymyz barada gysgaça seljerme ýazyp başlapdyk we häzire çenli bary ýogy  2 sany kitap seljermesini saýtymyza ýerleşdirip bildik. Diýmek okan kitaplarymyzda...

Çagaňyzyň haýsy sport bilen meşgullanmalydygyny bilýäňizmi?!

Ata Watan Eserleri
Sport islendik ýaşly ynsanyň saglygyna peýdaly. Emma çagalary irki ýaşdan sporta gönükdirmegiň geljekde sagdyn jemgyýetiň binýadyny kemala getirýändigini unutmaly däldiris. Çagalaryň fiziki işjeňligiň kadalaşmagy olaryň...

Maşgalada çaga terbiýesi

Aslyna seredilende her bir maşgalanyň, her bir ene-atanyň özüne mahsus bir terbiýeçilik usuly bolýar. Ylmy-barlag işleriniň netijelerine görä köp maşgalada öňden gelýän däpler we usullar...

Çagaňyza nähili oýnawaç saýlaýaňyz?

Ata Watan Eserleri
Oýnawaçlar çagalar üçin diňe bir güýmenje däl, ol çaganyň intellektual ösüşine, gylyk-häsiýetleriniň kemala gelmegine täsir edýär. Oýnawaçlar witrinasynda duran oýunjaklar çaganyň ünsüni näçe özüne çekse-de,...

Meniň şapagym

Soradylar menden bagtyň syryny Birneme oýlandym durmuşym hakda Haçan nirede näwagt neneň Özümi bagtly bagtyýar saýdym   Asudalyk bolsa ýürek töründe, Öňkülerdeý ynjamasa gursagyñ Sähel...

Nurly günlere çakylyk

Günleriň birinde şeýle bir gözler maňa bakdy, ol gözler “bu ne gözel perizat, Wah arman” diýen sözleri okadym. Ol gözler gözlerime däl, kalbyma bakdy! Meger...

Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar

Üýşmeleň bolsun, toý bolsun hemişe uly ýaşly adamlaryň berýän gyzykly gürrüňlerini diňlemek has-da ýakymly. Şol gün hem şeýle boldy. Toýa gatnaşýan ak saçly enelerimiz bilen...