JEMGYÝET

Ronaldo: «Aktýor bolmak islegim bar»

Şu ýylyň 5-nji fewralynda 35 ýaşyny doldurjak portugaliýaly hüjümçi Kriştianu Ronaldo futboly taşlandan soňra näme bilen meşgullanjakdygy barada aýtdy.

«Karýeramy tamamlap, ilkinji nobatda okuwymy dowam etdirmegi isleýärin. Ýöne ömrüm, geljegim bilen bagly käbir sowallara häzir hem jogap tapyp bilemok. Munuň iň gowy ýoly okamak, öwrenmek diýip pikir edýärin.

Uly niýetlerimiň ýene-de biri özümi aktýorlykda synap görmek. Belki geljekde käbir filmlerde keşpleri ýerine ýetirip bilerin ― diýip, «Ýuwentusyň» hüjümçisi «Football Italia» neşirine beren interwýusynda aýtdy.

Ronaldunyň «Ýuwentus» bilen şertnamasy 2022-nji ýylda tamamlanýar. Şol wagt ol 37 ýaşynda bolar. Ol Italiýanyň Seria A-synyň şu möwsüminde 14 duşuşyk geçirip, şolarda 10 gezek tapawutlandy.

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri