TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Robotlar koronowirusa garşy göreşer

Afrika yklymynda ýerleşýän Ruanda döwletinde koronowirusa garşy göreşe robotlar hem çekiler. Hökümet bu barada eýýäm kesgitli karar hem kabul etdi. Aýdylyşyna görä, mundan beýläk lukmanlar üçin howply bolan ýerlere robotlar girer.

50 ― 150 aralykdaky adamy ýadynda saklap bilýän robotlar hassalaryň bolýan ýerine iýmit we derman alyp girer. Olar täze tabşyryklary almaga we olary edil adam ýaly ýerine ýetirmäge hem ukyply bolar. Hatda kömekçi robotlar hassalaryň haly agyrlaşyberse, bu barada derrew lukmana habar bermegi hem başarar.

Lukmanlaryň ýakyn kömekçisine öwrüljek robotlaryň ady hem eýýämden belli. Olar Akazuba, Ikizere, Mwiza, Ngabo we Urumuri diýlip atlandyrylar.

Ýene-de okaň

Ärdogan bilen Miller tebigy gaz merkezini döretmegi maslahatlaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministri sylaglandy

6 döwlet Türkmenistana täze ilçi belledi

Ata Watan Eserleri

Teswirle