TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Robot işgär işe başlady

Russiýanyň Perm şäheriniň döwlet edarasynda adama meňzeş robot işe başlady. Şeýle ýagdaýa Russiýada ilkinji gezek gabat gelinýär. Mundan ozal, Hytaýyň dürli şäherlerinde, Günorta Koreýada we Ýaponiýada robotlaryň dürli ýerlerde adamlara hyzmat edýändigi mälim edilipdi.

Russiýada bolsa ilkinji gezek Perm şäherinde “Promobot” kompaniýasy tarapyndan döredilen robot zenan “Meniň resminamalarym” atly köp ugurly merkezde işe başlady. Emeli robot hepdede 7 gün iki çalşykda işläp bilýär, kesellemeýär we dynç almaýar.

Adam ýaly egin-eşikli robotyň wezipesi resminamalary kabul etmek we jemgyýetçilik hyzmatlaryny bermekden ybarat. Robot adam duýgularyny göçürýär – gözleri, gaşlary, dodaklary we ýüzüň beýleki “myşsalaryny” herekete getirip biler, şeýle hem myhmanlaryň soraglaryna jogap berip bilýär.

Robot-zenan merkeze gelýänleri kabul edýär, resminamalary gözden geçirýär we resminamanyň görnüşine esaslanyp beýannama berýär. Ondan soň myhman resminama gol çekýär, robot ony gözden geçirýär we maglumat ulgamyna iberýär.

Ýene-de okaň

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

“Apple” şereketiniň önümlerindäki i harpynyň manysy

Teswirle