TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SÖHBETDEŞLIK

Resulkary Saparow: arzuwlar üçin her gün öwrenmäge dowam etmeli

Hormatly okyjylarymyz! Ýakynda dünýäniň iň meşhur kompaniýalaryň biri bolan “Meta” kompaniýasynda programma inženeri bolup zähmet çekýän ildeşimiz Resulkary SAPAROW bilen sanly ulgamyň üsti bilen gysgaça söhbetdeş bolduk. Bu söhbetdeşligi atavatan-turkmenistan.com saýtynyň okyjylaryna ýetirmegi makul bildik.

Siz haçan nirede doguldyňyz?

Men 1997-nji ýylda Balkan welaýatynyň Esenguly obasynda (häzirki wagtda şäher eken) doguldym. Ýöne Türkmenbaşy şäherinde ulaldym.

Sizde haçandan bu ugra söýgi başlandy?

Aslynda çagalygymdan başlap elektron enjamlara bolan bilesigelijiligim örän uludy. 2004-nji ýylda, 7 ýaşymdakam kakam öýe kompýuter alypdy. Men mekdepden gelenimden soňra her gün oturyp onda oýun oýnaýardym. Ol hem meniň kompýutere bolan bilesigelijigimi hasam artdyrdy. Belli bir wagtdan soň oýunlar däl-de, kompýuteriň içindäki beýleki zatlara hem düşünmek, üýtgedip görmek gyzykly bolup başlady. Elbetde, öwrenilýän döwürde şowsuzlyklaram bolýar, käwagt üýtgedilmeli däl zatlaram üýgedýädim düşünmän. Bu hem öýdäki kompýuteri birnäçe gezek döwmegime sebäp bolupdy. Ýöne ene-atam bu zatlarda geçirimli bolany üçin arkaýyn ýene täzeden döwüp bilýärdim. Şu sebäpdenem häzirki güne çenli öýe baran wagtym, eger öýde elektroniki bir zat işlemän duran bolsa ene-atam göni “Resul bir zat edendir” diýýärler.

Emma, bu höwese garamazdan tä uniwersitet ýyllaryma çenli gynansagam gowy programmirleme bilimi alyp bilmedim. Ýöne şonda-da kompýuterlere bolan söýgim dowam etdi.

Sizi bu ugra gönükdiren kim boldy?

Bu ugra gönükdiren belli bir adam bar diýsem ýalňyşaryn. Iň esasy sebäbi, tehnologiýa, elektronika, internete bolan bilesigelijiligim boldumyka diýýärin.

Meta” bilen aragatnasygyňyz nähili başlandy?

Uniwersitetimiň soňky ýylynda birnäçe uly kompaniýalara iş üçin arza tabşyrypdym we birnäçesi bilen iş söhbetdeşliklerine gatnaşdym, ýöne iş teklibi alyp bilmändim. 2021-nji ýylda uçurym bolanymdan soň Amsterdamda bir kompaniýada işläp başlapdym. Bu kompaniýada işläp başlamankam Amsterdama gelenimden 2-3 aý soňra “Meta” we “Amazon” interwýu almak islediler, menem ýok diýmedim. Aragatnaşygymyz şeýdip başlady.

Näme üçin “Metanysayladyňyz?

Munuň birnäçe sebäpleri bar, iň birinji kelläme gelýänleri aýtsam:

“Metanyň” bütin dünýäde 3 milliarddan gowrak ulanyjysy bar we programmalarynda beýleki kompaniýalaryň ýetmedik derejesinde işler alynyp barylýar. “Facebook”, “Instagram”, “WhatsApp” ýaly programmalar hemme adamyň günlük durmuşynda bar diýsegem bolar. “Meta” programmaçylara (Software Engineer) işlemek üçin örän gowy şertler berýär.

Metada” haýsy wezipäni ýerine ýetirýärsiňiz?

Türkmençe nähili terjime edilýänini bilemok, ýöne iňlisçe “Software Engineer” bolup geçýär. Göni terjime etsek “Programma inženeri”.

Biziň her bir okyjymyza indiki berjek sowalym gyzykly bolsa gerek. Ol ýerde işlemekligiň girdejisi nähili?

Bu hakda internetde birnäçe maglumat tapmak mümkin. Girdeji edýän işiňe, ýaşaýan döwletiňe görä üýtgeýär. Ýöne “Meta” programmaçylara dünýäde iň ýokary hak töleýän kompaniýalardan biri.

 Siziň bu işiňizi beýleki köp ýaşlar hem arzuw edýär. Bu arzuwy olar hem amala aşyryp bilermi? Bu ugurda näme etmek bolar?

Elbetde, meň pikirimçe, bu ugurda işlemek isleýän her bir adam başaryp biler. Meniň beýleki Türkmenistanda ýaşap, okan adamlardan hiç bir üýtgeşik aýratynlygym ýok. Iň esasy zat arzuwlaryňyzy amala aşyrmak üçin her gün öwrenmäge dowam etmek. Ýaşlar mekdep döwründen başlap programmirlemek bilen baglanyşykly kiçi işler hem bolsa ýuwaş-ýuwaşdan edip başlasalar, uniwersiteti gutarýançalar dünýädäki köp kompaniýada işläp başlamak üçin taýyn bolarlar.

Maşgala ýagdaýyñyz nähili?

Entek öýlenmedik.

Esasy işiñizden daşary näme etmegi halaýarsyňyz?

Futbol oýnamagy we görmegi halaýaryn. “Barselonanyň” oýunlaryny sypdyrman diýen ýaly görýärin. Ondan başga ünsümi çekýän taslamalaryň üstünde işlemegi halaýaryn. Bu taslamalarda öwrenýän zatlarym, köplenç, has uly taslamalarda gowy kömek edýär. Käwagt bolsa kiçi taslamalar ulalyp gidýär.

Siz nähili taslamalary durmuşa geçirmegi meýilleşdirýärsiňiz?

Programmirlemegiň türkmen dilindäki görnüşlerini artdyrmagy maksat edinýärin. Bu ugurda iş alyp barmagy maksat edinýärin. Şol bir wagtda sanly ulgam boýunça taslamalaryň durmuşa ornaşdyrylmagy has gowy bolup biler.

Resul, söhbetdeşlik üçin minnetdar. Watandaşymyzyň dünýäde şeýle uly kompaniýa işe girmegi bizi diýseň buýsandyrdy. Size bu ugurda şowlulyklaryň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris.

Söhbetdeş bolan Maksat TAGANOW,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň žurnalistika hünäriniň talyby.

Ýene-de okaň

Güljemal Taýlyýewa: Sungat – durmuşa bolan höwesim

Ata Watan Eserleri

Maral Annanurowa: “Ilkinji bolmak hemişe kyn”

Tikgi we Potdyş: “Gülki uzak ömrüň syry”

Teswirle