Restoranlarda robotlar işläp başlar

Robotlar biziň gündelik durmuşymyzda işlerimizi ýeňillik bilen ýerine ýetirmegimize, wagtymyzy tygşytlamagymyza uly ýardam edýär. Häzirki wagtda robotlar dürli pudaklara ornaşdyrylýar. Ynha indi robotlar hyzmatçylaryň işini kemsiz ýerine ýetirerler. Ýaponiýanyň tehnologiýa kompaniýasy bolan “Softbank” özüniň täze hyzmatçy robotlaryny hödürledi. Bu robotlar esasan hem häzirki wagtda peýdalydyr. Hyzmatçy robotlar koronawirus pandemiýasy döwründe adamlaryň howpsuz araçägi saklamaga uly ýardam eder. Indi bu robotlar birnäçe sany ýapon restoranlarynda şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri hyzmat edip gelýär. Hyzmatçy robotlar restoranlarda päsgelçilikleri aňsatlyk bilen geçmegi, dogry müşderini tapmagy başarýar. Bu robotlar birnäçe barlaglardan geçirilip durmuşa ornaşdyryldy.

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideri Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň ähmiýetini nygtady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy pederlerimiziň däplerini dowam etmegi çagyrdy

Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirilýär

Hytaýda 19-njy Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi

ХIХ Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň baýdagy galdyryldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri

“Hytaý – Merkezi Aziýa” seljeriş merkezleriniň üçünji forumy geçirildi

“Garaṣsyzlyk-parahatlyk binýady” atly sergi geçirildi

Amerikada bilim almak :Daşary ýurtly ylmy işgärler üçin esasy Fulbraýt maksatnamasy

Baş Redaktor

Gordion ÝUNESKO-nyň bütındünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Ata Watan Eserleri

Nagelsmann Germaniýanyň ýygyndysyna tälim berer

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkmenistanyň goraghanalary Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi

Aşgabatda Abu Aly ibn Sinanyň mirasyna bagyşlanan halkara maslahaty geçiriler

Türkmenistanda Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli geçiriljek medeni çäreler

Kononenko kosmosdan Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň wekiliýeti “Kazan Digital Week 2023” forumyna gatnaşdy

Aşgabatda ýaşaýyş jaýlarynyň açylyşy boldy

Ata Watan Eserleri

1301 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi

Türkmenistanda 1180 raýatyň günäsi geçildi

Ata Watan Eserleri