PEÝDALY MASLAHAT

Resminamalar kanunlaşdyrmagyň tertibi

Döwlet notarial edarasynda ynanç hatynyň tassyklanylmagy, nusganyň dogrulygyna şaýatlyk edilmegi,resminamadaky goluň hakykylygyna şaýatlyk edilmegi;

Türkmenistanyň Adalat ministrliginde,döwlet notariuslaryň golunyň we tugraly möhrüniň yzynyň hakykylygyna güwä geçilmegi; Welaýat adalat bölümlerinde  –  welaýatyň çägindäki döwlet notarial edarasy tarapyndan tassyklanan, şaýatlyk edilen resminamalardaky döwlet notariuslaryň golunyň we tugraly möhrüniň yzynyň hakykylygyna güwä geçilmegi;

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, resminamanyň daşary ýurtlarda ulanylmagy üçin  kanunlaşdyryjy ýazgynyň ýazylmagy;

Terjime merkezlerinde, resminamanyň daşary ýurt diline terjime edilmegi;

Türkmenistandaky daşary ýurdyň diplomatik wekilhanasynda  ýa-da konsulluk edarasynda resminamanyň kanunlaşdyrylmagy.

Çeşme :minjust.gov.tm

 

“Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime” Aşgabat binasy salgysy we telefony: +993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55 & +993 62 60 52 61

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

“Makul Terjime: Türkmenabat binasy salgysy we telefony:

Türkmenabat şäher, Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy köçesi, 50. Lezzet söwda Merkezi, Gat 3. Gök Bazaryň ýany,

Ýene-de okaň

Amerika aňsatlyk bilen gitmek :Green Card -2025 (Grin Kard) boýunça utujylar haçan belli bolýar?

«PETRONAS Çarigali» kompaniýasy işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

«Türkmenpoçta» Türkmenistanyň ähli ýerlerine pul serişdelerini geçirmek hyzmatyny hödürleýär

“Petronas” işe çagyrýar

«Petronas»: ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar

Maşgala kadalary boýunça kodekslere üýtgetmeler we goşmaçalar giriziler