TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Repden Golliwudyň ýyldyzyna çenli

Talyp haklary teklipleri bilen uniwersitetde okamagyň deregine rep karýerasyny saýlan dünýä belli aktýor Will Smit 1998-nji ýylda “Gremmi” gazanypdy. Köp sanly filmde surata düşen Smit 100 million dollardan gowrak girdeji gazanan ýeke-täk aktýor hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girmek üçin yzly-yzyna sekiz film döretdi. Karýerasynda dört sany “Altyn globus” baýragyny, iki sany akademiýa baýragyny we dört sany “Gremmi” baýragyny alan Will Smit häzirki wagtda ABŞ-nyň öňki prezidenti Barak Obama barada düşüriljek filmde oýnamak isleýän dünýä derejesindäki ýyldyzlaryň hataryndadyr.

 

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

Ýene-de okaň

Arkadag gazeti döredildi

“Arkadag” futbol kluby döredildi

Mejlise saýlanan deputatlaryň 26 göterime golaýyny zenanlar düzýär

Teswirle