DÜNÝÄ

Rekord! Italiýada 12 sagatdan köp dyngysyz ýagyş ýagdy

Italiýa 12 sagatdan artyk ýagan ýagyş boýunça Ýewropada täze rekord goýdy. Bu barada “The Watchers” neşiri habar berdi.

Mälim bolşy ýaly, Liguriýada 12 sagadyň içinde 740,6 millimetr ýagyş ýagyp, bu Ýewropanyň şol wagtdaky ýagyş mukdary boýunça täze rekorddyr. Bu ýylyň dowamynda sebitdäki ortaça ýagyşyň ýarysyndan köpüsini düzýär.

Nobel hepdeligi: edebiýat baýragynyň ýeňijisi belli boldy

 

Ýene-de okaň

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär

Slowakiýa Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Slowakiýa sapary

Türkmenistanyň we Yragyň BAE-däki ilçileriniň duşuşygy

Türkmenistanyň ilçisiniň BAE-niň Daşary işler ministrligindäki duşuşygy

Gazagystanyň Türkmenistandaky täze ilçisi wezipesine girişdi