TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Çöregi nähili bala öwrüp bolar? Mämmetjana öwrendi

Çagalaryň söýgüli gahrymany Mämmetjan bu gezek näme başyndan geçirdikä? Ol bu gezek çöregi nähili bala öwürmegi öwrenýär. Ýogsa-da bu mümkinmi?

Şu gün paýtagtymyzdaky “Aşgabat” kinoteatrynda Oguzhan adyndaky “Türkmenfilm” birleşi tarapyndan taýýarlanan “Çöregiň tagamy” atly üç ölçegli multfilminiň ilkinji görkezilşi boldy we multfilme tomaşa eden çagalar uly gyzyklanma bilen Mämmetjandan çöregi nähili bala öwrüp bolýandygyny öwrendiler.

Oguzhan adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginde surata düşürilen hem-de ilkinji görkezilişi bolan “Çöregiň tagamy” atly üç ölçegli multfilmiň şowly bolmagynda şu aşakdaky kino we sungat ussatlarynyň bitiren hyzmatlary uludyr.

Filmiň redaktory: Sahysalyh Baýramow

Edebi esasyny ýazan: Batyr Hojanyýazow

Multfilmiň kinoreŽissýory: Röwşen Welmiýew

Goýujy suratkeşi: Serdar Durdyýew

KinoreŽissýoryň kömekçisi: Mahym Atabaýewa

Multfilmiň suratkeşi: Dünýägözel Annaberdiýewa

Begenç Annaberdiýew

Röwşen Saparmämmdow

Maksat Annaberdiýew

Arslan Durdyýew

Pirgeldi Annaýew

Kakamyrat Annageldiýew

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle