TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Raýatsyzlygy ýok etmek babatda netijeli hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa BMG-niň bosgunlaryň işleri boýunça Ýokary Komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça sebit wekili Hans Fridrih Şodder bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda bellenilişi ýaly, Türkmenistan BMG-niň bosgunlaryň işleri boýunça Ýokary Komissarynyň müdirliginiň ulgamynyň bosgunlaryň we apatritleriň meselelerine degişli esasgoýujy halkara-hukuk resminamalarynyň aglabasyna gatnaşmak bilen, iş ýüzünde üstüne alan halkara borçnamalaryna ygrarlydygyny tassyklaýar. Şu nukdaýnazardan, Türkmenistanyň Hökümeti bilen BMG-niň bosgunlaryň işleri boýunça Ýokary Komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça sebit wekilhanasynyň arasynda bilelikdäki Ýyllyk iş meýilnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylýandygy bellendi.

Ministriň orunbasarynyň nygtamagyna görä, Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan meseleleriniň biri ol hem raýatsyzlygy ýok etmek meseleleri bolup durýar. Bu bolsa, BMG-niň bosgunlaryň işleri boýunça Ýokary Komissarynyň müdirliginiň raýatsyzlygy ýok etmekligiň «#I Belong» global çäresiniň çäklerinde 2014-2024-nji ýyllar üçin yglan edilen onýyllyk çagyryşyna doly laýyk gelýär.

Şeýle hem Türkmenistanyň 2019-njy ýylda 2019-2024-nji ýyllar üçin raýatsyzlygy ýok etmek boýunça Hereketleriň milli meýilnamasynyň kabul edilendigi bellendi. Milli strategiýany amala aşyrmaklyga bu gün döwlet düzümler, BMG-niň agentlikleri, halkara guramalar, raýat jemgyýetçiligi işjeň gatnaşýar. Şeýle işiň netijesinde, soňky ýyllaryň dowamynda Türkmenistan 30 müňe golaý bosgunlara hem-de raýatlylygy bolmadyk adamlara raýatlyk berdi.

BMG-niň bosgunlar boýunça Ýokary Komissarynyň müdirliginiň Sebit wekili, öz gezeginde, Türkmenistanyň Guramanyň çäklerinde alyp barýan netijeli işini nygtamak bilen, raýatsyzlara pasport gowşurmak boýunça geçirilen çäreleri goldady.

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle