JEMGYÝET

Rasul Klyçew bilen ajaýyp pursatlar size garaşýar

Siz biz bilen ajaýyp agşamy bile geçirmek isleýärsiňizmi?  Onda sizi 2020-nji ýylyň mart aýynyň 18-ine sagat 19:00-da geçiriljek Rasul Klyçew bilen bilelikde Türkmenistanyň döwlet simfoniki orkestriniň nusgawy sazlaryny diňlemage çagyrýarys. Bu konsert paýtagtymyzdaky Magtymguly adyndaky sazly drama teatrynda geçiriler.

Konsertde dünýä belli simfoniki sazlar ýaňlanar.

Birinji bölümde “Azat nyşançy”  atly sazly operasy, ikinji bölümde bolsa, Çaýkowskiniň “Fantaziýa Françeska da Rimi”  atly eseri aýdym-saz muşdaklaryna ýetiriler.

Şeýle hem, Çaýkowskiniň “Ukydaky gözel” operasyndan käbir bölekler hem ýerine ýetiriler.

Ýene-de okaň

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady