JEMGYÝET

“Range Roveriň” 10 esse arzan nusgasy

Hytaýyň «Hanlong Auto» awtomobil kompaniýasy «Range Rover Sport» ulaglarynyň arzan görnüşini döretdi. «Hunkt Canticie» diýlip atlandyrylýan ulagyň hytaý dilindäki ady «Kuanşidir». Onuň bahasy «Range Roveriň» asyl nusgasyndan 10 esse arzan. Täze ulagyň suratyny hakyky «Range Roýer Sportdan» tapawutlandyrmak mümkin däl.

«Hakyky» we «göçürmek» awtoulaglar daşky görnüşi boýunça biri-birine çalymdaş bolsa-da, olaryň tapawutlanýan taraplary bar. Daşky görnüşdäki tapawutlar çyralarda we arka tarapdaky aýnalarda göze ilýär. Emma oňa «Range Roveriň» nyşanyny oturtsaň, görer göze tapawutlandyrmak juda kyn.

Hereketlendirijisi 2 litr bolan ulag 218 at güýjüne eýe. Hakyky «Range Rovere» bolsa 5 litr göwrümdäki 8 silindrli hereketlendiriji oturdylan. Hytaýda öndürilen nusganyň maksimal tizligi sagatda 185 kilometr. Hakyky «Range Roveriň» hereketlendirijisiniň kuwwatyndan, onuň tizligi barada özüňiz pikir edip görüň.

Nyrh meselesine gelsek, «Canticieni» 126 müň ýuana (takmynan, 18 müň dollara) satyn alyp bolýar. Ýöne hakyky «Range Roveriň» Hytaýdaky iň arzan modeliniň bahasy 1,22 million ýuan (170 müň dollar). Ýagny göçürmesinden 10 esse gymmat.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Hytaý: halkara awtomobil gatnawlary hakynda ylalaşyga gol çekildi

Hytaýyň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeriniň Aşgabada sapary

Hazar deňzindäki “Dostluk” ýatagy maslahatlaşyldy

Ata Watan Eserleri

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy