TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Rahatlyk berýän miweler

Miweleri dilimlemek işiniň tersine görkezilýän görnüşleri Internetde «Tersine terapiýa» ady bilen meşhur boldy. Çünki şeýle wideogörnüşleriň adamlary rahatlandyrýandygyny lukmançylyk ylmy subut etdi.

Hut, şonuň üçin hem Internetde we käbir sosial aragatnaşyk torlarynda pomidor dilimlemek ýa-da mandariniň gabygyny aýyrmak bilen bagly wideogörnüşler ulanyjylary özüne çekýär. Ýöne bu görnüşlerde aýratyn bir täsir bar: bolup geçýän hadysalary tersine görkezýän görnüşlerde, hamana, dilimler birleşip, bitewi pomidor emele gelýär.

Şeýle wideogörnüşleriň aglabasyny litwaly sungat işgäri Lias Lakawiçius Wirfield Lab taýýarlaýar. Aslynda, onuň görnüşleri köpugurlydyr. Ýöne ählisi bir maksada ― adamlaryň dartgynlylygyny aýyrmaga, olary rahatlandyrmaga hyzmat edýär. Hut, şonuň üçin hem bu görnüşler az salymda millionlarça adamy özüne çekýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: parlament ugry boýunça ylalaşyga gol çekildi

“Türkiýe-Azerbaýjan-Türkmenistan” üçtaraplaýyn sammiti Awazada geçiriler

Prezident Ärdogan Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Teswirle